Τα δίκτυα προσωπικού χώρου (PAN) είναι δίκτυα υπολογιστών τα οποία χρησιμοποιούνται για μετάδοση δεδομένων , σύνηθες παράδειγμα είναι η σύνδεση ενός κινητού τηλεφώνου σε έναν υπολογιστή. Συνήθως επεκτείνονται λίγα μετρά γύρω από ένα σώμα. Επίσης με την χρήση της τεχνολογίας 6LoWPAN μπορούν να έχουνε πρόσβαση και στο Διαδίκτυο.

Στα ενσύρματα δίκτυα προσωπικού χώρου συγκαταλέγονται οι τεχνολογίες USB και Firewire.Ενώ στα Ασύρματα δίκτυα προσωπικού χώρου ( Wireless Personal Αrea Νetworks WPAN) συγκαταλέγονται οι τεχνολογίες Wireless USB, Bluetooth, Z-Wave, ZigBee, RuBee, DASH7, IrDA και NeuRFon .

Πήγες Επεξεργασία

Δείτε επίσης Επεξεργασία