Με τον όρο διακυβέρνηση εννοούνται όλες οι διαδικασίες αλληλεπίδρασης μέσω των νόμων, των κοινωνικών προτύπων ή της δύναμης που ασκούν οι τρεις εξουσίες μιας οργανωμένης κοινωνίας[1] σε έναν κοινωνικό σχηματισμό (οικογένεια, φυλή ή οποιανδήποτε πολιτική οντότητα, όπως κράτος). Ως επί το πλείστον, ασκείται από την κυβέρνηση ενός κράτους. Η λήψη αποφάσεων μεταξύ των παραγόντων που εμπλέκονται σε ένα συλλογικό πρόβλημα οδηγεί στη δημιουργία, ενίσχυση ή αναπαραγωγή κοινωνικών κανόνων και θεσμών.[2] Με απλά λόγια, θα μπορούσε να οριστεί ως οι πολιτικές διαδικασίες που υφίστανται μεταξύ των επίσημων θεσμών. Άλλος θεσμός άσκησης εξουσίας αποτελεί μία κοινωνικο-πολιτική ομάδα (επικεφαλής είναι ο φύλαρχος[3], ο επικεφαλής της θρησκευτικής ομάδος κλπ).

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Compare: Bevir, Mark (2012). Governance: A very short introduction. Oxford, UK: Oxford University Press. ISBN 9780191646294. Governance refers, therefore, to all processes of governing, whether undertaken by a government, market, or network, whether over a family, tribe, formal or informal organization, or territory, and whether through laws, norms, power or language. Governance differs from government in that it focuses less on the state and its institutions and more on social practices and activities. 
  2. Hufty, Marc (2011). Investigating Policy Processes: The Governance Analytical Framework (GAF). In: Wiesmann, U., Hurni, H., et al. eds. Research for Sustainable Development: Foundations, Experiences, and Perspectives.. Bern: Geographica Bernensia, σελ. 403–24. 
  3. για φυλές