Διαμόρφωση μετατόπισης φάσης

Διαμόρφωση μετατόπισης φάσης PSK (Phase-shift Keying) ονομάζεται ο τύπος διαμόρφωσης όπου η πληροφορία περιέχεται στη στιγμιαία φάση του διαμορφωμένου φέροντος σήματος.

Στη μέθοδο αυτή η φάση του φέροντος σήματος μεταβάλλεται για να απεικονιστεί το bit, ενώ η συχνότητα και το πλάτος παραμένουν σταθερά. Για παράδειγμα, αν θεωρηθεί ότι η φάση 0° είναι το 0, τότε μεταβάλλοντας τη φάση κατά 180° είναι το 1. Η φάση μένει σταθερή για κάθε δυαδικό διάστημα.


Παραπομπές

Επεξεργασία


Δείτε επίσης

Επεξεργασία