Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, φέρον σήμα (φέρον κύμα ή απλά φέρον) ονομάζεται η κυματομορφή εκείνη, η οποία έχει υποστεί ορισμένου είδους διαμόρφωση, σύμφωνα με ένα σήμα εισόδου (σήμα πληροφορίας). Το τελικό διαμορφωμένο σήμα χρησιμοποιείται για τη μετάδοση πληροφοριών. Συνήθως, το φέρον σήμα έχει αρκετά υψηλότερη συχνότητα από το σήμα εισόδου. Ο σκοπός της χρήσης φερόντων σημάτων είναι η μετάδοση πληροφοριών στο χώρο με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της χρήσης φερόντων, είναι επίσης η ταυτόχρονη μετάδοση πολλών φερόντων σημάτων (διαφορετικής συχνότητας το κάθε ένα), χρησιμοποιώντας ένα κοινό φυσικό μέσο μετάδοσης.

Ορισμός Επεξεργασία

Ο όρος φέρον σήμα έχει τις παρακάτω σημασίες:

  1. Μια κυματομορφή κατάλληλη για διαμόρφωση από ένα σήμα πληροφορίας.
  2. Μια αδιαμόρφωτη εκπομπή. Το φέρον σήμα είναι συνήθως ένα ημιτονικό σήμα ή μια ομοιόμορφη σειρά παλμών.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

Μετάδοση Πληροφορίας-Διαμόρφωση

Αθανάσιος ∆. Παναγόπουλος, Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Αρχειοθετήθηκε 2016-09-10 στο Wayback Machine.