Διασκεδασμός

όρος της φυσικής

Διασκεδασμός του φωτός είναι το φαινόμενο κατά το οποίο ο δείκτης διάθλασης ενός υλικού εξαρτάται από τη συχνότητα του προσπίπτοντος φωτός. Έστω ότι έχουμε πρόσπτωση πολυχρωματικής ακτινοβολίας σε πρίσμα. Η ακτινοβολία με το μικρότερο μήκος κύματος και τη μεγαλύτερη συχνότητα (ιώδες) θα εκτραπεί περισσότερο από μια άλλη ακτινοβολία με μεγαλύτερο μήκος κύματος και μικρότερη συχνότητα (ερυθρό).

Διαχωρισμός των ακτίνων του σύνθετου φωτός όταν προσπέσει σε διαφανές πρίσμα

Παραπομπές Επεξεργασία