Ως μήκος κύματος (λ) χαρακτηρίζεται η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών κορυφών (ορέων) ή κοιλάδων ενός κύματος.

Χαρακτηριστικά κύματος: μήκος κύματος (λ) και πλάτος (y)

Καθώς «ταξιδεύει» ένα κύμα στο χώρο, που χαρακτηρίζεται από ορισμένη συχνότητα, η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών κορυφών του, παραμένει σταθερή. Αυτή η σταθερή απόσταση ονομάζεται μήκος κύματος.

  • Το μήκος κύματος είναι αντιστρόφως ανάλογο της συχνότητας του ιδίου κύματος, που σημαίνει πως: όσο μικρότερη είναι η συχνότητα ενός κύματος τόσο μεγαλύτερο θα είναι το μήκος κύματός του. Η σχέση που συνδέει τη συχνότητα () με το μήκος κύματος () είναι:
όπου είναι η ταχύτητα διάδοσης του κύματος.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία