Διδακτική της πληροφορικήςΗ Διδακτική της Πληροφορικής είναι ένα νεότευκτο, σχετικά, ερευνητικό πεδίο. Ο σκοπός της Διδακτικής της Πληροφορικής (κατ' αναλογία προς τη Διδακτική των Μαθηματικών, τη Διδακτική της Φυσικής κ.ά.) είναι η διερεύνηση των διδακτικών φαινομένων, δηλαδή των φαινομένων τα οποία παρατηρούνται συστηματικά [1] κατά της διδασκαλία της. Ο απώτερος στόχος της είναι βέβαια η βελτίωση διδασκαλίας της και αντίστοιχα της μάθησης των διδασκομένων, δηλαδή η Διδακτική της Πληροφορικής αποσκοπεί στη βελτίωση του μαθήματος (με την έννοια της βελτίωσης της μάθησης και όχι απλά των υλικών όρων του μαθήματος).

Η Διδακτική της Πληροφορικής είναι κατ' εξοχήν πεδίο εμπειρικών ερευνών παρόλο που, με ένα γενικό τρόπο, η "Διδακτική" παραπέμπει στις λεγόμενες ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Η Διδακτική της Πληροφορικής μελετά τα περιβάλλοντα και τις συνθήκες εκπαίδευσης/μάθησης, όπου πραγματοποιείται:

(α) Οικοδόμηση γνώσεων σχετικά με διαχρονικές έννοιες Πληροφορικής, όπως:

  • Υλικό και λογισμικό υπολογιστή.
  • Δομές & Τεχνικές Επεξεργασίας της Πληροφορίας.
  • Αλγόριθμος & Προγραμματιστικές δομές.

(β) Καλλιέργεια δεξιοτήτων χρήσης εργαλείων ΤΠΕ

  • Π.χ. Ικανότητα χρήσης εφαρμογών γενικού σκοπού, Προγραμματιστικών εφαρμογών, κλπ.

(γ) Ανάπτυξη δεξιοτήτων Υπολογιστικής Σκέψης (Computational Thinking)

  • Π.χ. Ανάλυση προβλήματος, Υλοποίηση Λύσης με υπολογιστικό τρόπο.

(δ) Ανάπτυξη κριτικής στάσης και αξιών των μαθητών σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή.[2]

Σημειώσεις Επεξεργασία

  1. Όταν γίνεται αναφορά σε "συστηματικά φαινόμενα", εννοούνται φαινόμενα τα οποία επαναλαμβάνονται με μεγάλη συχνότητα, δεν είναι δηλαδή τυχαία. Έτσι, για παράδειγμα, ένα λάθος που κάνουν συχνά οι αρχάριοι προγραμματιστές, είναι ένα αξιοσημείωτο φαινόμενο και αξίζει να μελετηθεί ιδιαίτερα.
  2. Copyright Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σταύρος Δημητριάδης.«Διδακτική της πληροφορικής. Εισαγωγή στη Διδακτική». Έκδοση: 1.0. Θεσσαλονίκη 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση:http://eclass.auth.gr/courses/OCRS370/[νεκρός σύνδεσμος]