Διεθνής Ένωση Γεωδαισίας και Γεωφυσικής

Η Διεθνής Ένωση Γεωδαισίας και Γεωφυσικής (ΔΕΓΓ, International Union of Geodesy and Geophysics, IUGG) είναι διεθνής οργανισμός μη κυβερνητικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1919 και εδρεύει στο Πότσνταμ. Αποτελεί μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Επιστημονικών Ενώσεων (ICSU). Στη ΔΕΓΓ συμμετέχουν σήμερα 69 Χώρες - μέλη δια εθνικών επιτροπών(¹).

Στόχοι και πεδία έρευνας

Επεξεργασία

Κυρίαρχος στόχος της Ένωσης είναι η διεθνής συνεργασία των επιστημόνων καθόσον επιστημονικά θέματα που ανάγονται σε γεωδαιτικές και γεωφυσικές μελέτες (φυσικές, χημικές και μαθηματικές), έχουν ανάγκη αφενός της παγκόσμιας κάλυψης δεδομένων αφετέρου την ανάπτυξη και προώθηση αυτών. Στα πεδία έρευνας και μελετών της ΔΕΓΓ περιλαμβάνονται το σχήμα της Γης, τα βαρυτικά και μαγνητικά πεδία της, η δυναμική της Γης ως ένα σύνολο και των επιμέρους τμημάτων της, η εσωτερική δομή, η σύνθεση και η τεκτονική της Γης, η γενιά των μαγμάτων, η ηφαιστειακή δραστηριότητα και τα πετρώματα, ο υδρολογικός κύκλος, (συμπεριλαμβάνοντας το χιόνι και τον πάγο), οι πτυχές των ωκεανών, η ατμόσφαιρα, η ιονόσφαιρα, η μαγνητόσφαιρα, καθώς και ανάλογα προβλήματα που σχετίζονται με τη Σελήνη και τους άλλους πλανήτες. Παράλληλα η ΔΕΓΓ ενθαρρύνει την εφαρμογή αυτών των γνώσεων στις ανάγκες της κοινωνίας, όπως επί των ορυκτών πόρων, του μετριασμού των φυσικών κινδύνων και τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος.

Θυγατρικές οργανώσεις

Επεξεργασία

Για τους σκοπούς της ΔΕΓΓ έχουν συγκροτηθεί οκτώ επιμέρους ημι-αυτόνομες επιστημονικές εταιρείες - ενώσεις, οι οποίες και είναι:

  • η Διεθνής Ένωση Γεωδαισίας (IAG)
  • η Διεθνής Ένωση Σεισμολογίας και Φυσικής του Εσωτερικού της Γης (IASPEI)
  • η Διεθνής Ένωση Ηφαιστειολογίας και Χημείας του Εσωτερικού της Γης (IAVCEI)
  • η Διεθνής Ένωση Γεωμαγνητισμού και Αερονομίας (IAGA)
  • η Διεθνής Ένωση Μετεωρολογίας και Ατμοσφαιρικής Φυσικής (IAMAS)
  • η Διεθνής Ένωση Υδρολογικών Επιστημών (IAHS)
  • η Διεθνής Ένωση Φυσικών Επιστημών και Ωκεανών (IAPSO) και
  • η Διεθνής Ένωση Κρυοσφαιρικών Επιστημών (IACS)

Ανεξάρτητα των παραπάνω έχουν συγκροτηθεί και επιμέρους Επιτροπές για θέματα ειδικού ενδιαφέροντος όπως γεωφυσικών κινδύνων, γεωφυσικής ανάπτυξης, μελέτης ιζημάτων και ανάπτυξης μαθηματικών μελετών γεωφυσικής.

Σημειώσεις

Επεξεργασία

(¹) Μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα από το 1922 που έγινε βασικό μέλος, την οποία και εκπροσωπεί η Γεωδαιτική και Γεωφυσική Επιτροπή του Κράτους.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία
  • Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, τόμ. 17ος, σελ.16