Διεθνείς ναυτιλιακές συμβάσεις

Με τον όρο Διεθνείς Ναυτιλιακές Συμβάσεις (International Maritime Conventions) χαρακτηρίζονται οι πολυμερείς συμβάσεις¹ που συνάπτονται μεταξύ Χωρών και που αντικείμενό τους αφορά ναυτιλιακά θέματα.

Οι διεθνείς αυτές συμβάσεις (ΔΣ) διακρίνονται σε επτά επιμέρους κατηγορίες:

  1. Δ.Σ. περί καθορισμού δικαιοδοσίας (ναυσιπλοΐας).
  2. Δ.Σ. περί ασφάλειας ναυσιπλοΐας².
  3. Δ.Σ. περί υγειονομικών κανονισμών.
  4. Δ.Σ. περί ναυτεργατών.
  5. Δ.Σ. περί παροχής βοήθειας στη θάλασσα (Επιθαλάσσια αρωγή - ναυαγιαίρεση).
  6. Δ.Σ. περί θαλασσίων μεταφορών, και
  7. Δ.Σ. περί ευθύνης πλοιοκτήτου.
(¹) Εδώ ο αγγλικός όρος "convention" αποδίδεται στην ελληνική με την 2η ερμηνεία του όρου συνθήκη.
(²) Στη κατηγορία αυτή υπάγονται και Δ.Σ. περί πρόληψης ρύπανσης θαλάσσης και Δ.Σ. περί ασφάλειας φόρτωσης πλοίων.