Ένας Διευθυντής Οικονομικών ή Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των οικονομικών πτυχών ενός οργανισμού, επιχείρησης ή κυβέρνησης και για την παροχή οικονομικών συμβουλών στους άλλους τομείς για τη λήψη αποφάσεων. Ο διευθυντής οικονομικών μίας εταιρίας ελέγχει και συντονίζει τα οικονομικά μίας επιχείρησης. Επίσης, καθορίζει τη διαδικασία έκδοσης και πώλησης μετοχών, το σύστημα ελέγχου των οικονομικών της εταιρίας και οργανώνει σύστημα συναλλαγών με τις τράπεζες. Ακόμη , Συμμετέχει στη διαμόρφωση του καταστατικού της επιχείρησης.

Συντάσσει τον προϋπολογισμό της εταιρίας, ύστερα από υπολογισμό του κόστους παραγωγής και τις απαιτήσεις για χρηματοδότηση των τμημάτων, τον οποίο υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Επίσης, συντάσσει τον ισολογισμό της εταιρίας, με βάση τα οικονομικά στοιχεία. Ο ισολογισμός είναι ένας λογαριασμός που καταρτίζεται στο τέλος του οικονομικού έτους και περιλαμβάνει λεπτομερώς όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρίας. Το τμήμα οικονομικών υπολογίζει τα κέρδη από τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τα διανέμει στους μετόχους.

Παραπομπές

Επεξεργασία
  • Ρ. Φασουράκη, Α. Τσακατούρα, Β. Δημητρόπουλος, Σ. Τριβέλλας, Βιβλίο Τεχνολογίας Β΄ Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, 2013