Διοικητική αρμοδιότητα ονομάζεται η έννομη ικανότητα μιας διοικητικής Υπηρεσίας, (διοικητικής Αρχής), ή οργάνου αυτής για έγκυρη παραγωγή ορισμένης διοικητικής πράξης. H Διοικητική αρμοδιότητα αποτελεί αντικείμενο του Διοικητικού Δικαίου

Την αρμοδιότητα αυτή η ελληνική νομοθεσία ρυθμίζει κατά τρεις διαφορετικούς τρόπους που αντίστοιχα λαμβάνουν και ιδιαίτερη ονομασία:

  1. Αποκλειστική αρμοδιότητα: χαρακτηρίζεται εκείνη κατά τη οποία η επιχείρηση ορισμένης πράξης καθορίζεται από τον νόμο αποκλειστικά από συγκεκριμένη υπηρεσία ή όργανο αυτής, καθιστώντας το όργανο αυτό το καθ΄ ύλη αρμόδιο, αποκλείοντας ταυτόχρονα την τέλεση της πράξης από άλλα διοικητικά όργανα της Πολιτείας. Για παράδειγμα, σε περίπτωση «τελωνειακής παράβασης» αποκλειστικά αρμόδια όργανα να επιληφθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 90-97 του Ν. 1165/1918, καθίστανται μόνο τα τελωνειακά όργανα.
  2. Διαζευκτική ή συντρέχουσα αρμοδιότητα: χαρακτηρίζεται εκείνη που ο νόμος ορίζει διαζευκτικά ως αρμόδια περισσότερα όργανα (διαφορετικών διοικητικών υπηρεσιών) ικανά προς πραγμάτωση μιας και μόνο πράξης την οποία έκαστο των αρμοδίων οργάνων επιχειρεί έγκυρα και νόμιμα. Για παράδειγμα στη περίπτωση κατάσχεσης ειδών λαθρεμπορίας συναρμόδια όργανα τυγχάνουν τελωνειακά, λιμενικά και αστυνομικά όργανα
  3. Συλλογική αρμοδιότητα: χαρακτηρίζεται εκείνη κατά την οποία ο νόμος προκειμένου να διασφαλίσει την έγκυρη παραγωγή μιας και αυτής πράξης θέτει ως προϋπόθεση την ταυτόχρονη σύμπραξη δύο ή περισσοτέρων διοικητικών Αρχών ή οργάνων αυτών. Η συλλογική αρμοδιότητα διακρίνεται επιμέρους σε:
α) Συλλογική αρμοδιότητα δύο αυτοτελών οργάνων που τελούν σε ιεραρχική σχέση και
β) Σύμπραξη Αρχών, όπου η παραγόμενη πράξη εκτελείται με έγκριση η πρόταση προς έκδοση πράξης, δύο ή περισσοτέρων διαφορετικών Αρχών. Απλούστερο παράδειγμα αυτής της διάκρισης είναι η αναζήτηση διαφόρων εγγράφων για την έκδοση μιας άδειας. Υπερβολική σύμπραξη Αρχών είναι για παράδειγμα η έγκριση κατασκευής ενός παράκτιου έργου όπου εκεί επιλαμβάνονται κατά νόμο η οικεία Λιμενική Αρχή, ο Οικονομικός Έφορος, ο Δήμος ή το Λιμενικό Ταμείο, της περιοχής, η Τεχνική Υπηρεσία της Νομαρχίας, η Υδρογραφική Υπηρεσία, η Αρχαιολογική Υπηρεσία, ο ΕΟΤ, ή και άλλες ακόμη Αρχές αν ο υπόψη χώρος γειτνιάζει με στρατιωτικές, βιομηχανικές, αεροπορικές εγκαταστάσεις ή ιχθυοπαραγωγικές μονάδες.
  • Σημειώνεται ότι σ΄ όλες τις παραπάνω περιπτώσεις στα οριζόμενα νομίμως διοικητικά όργανα παρέχεται και διατηρείται το δικαίωμα της ανάκλησης της υπ΄ αυτών διοικητικής πράξης ή και της ακύρωσης αυτής, εφόσον συντρέχουν ουσιώδεις λόγοι, ή ακόμα και την αναβολή εφόσον ο επ΄ αυτής της πράξης συγκεκριμένος νόμος είναι σε κατάσταση αδράνειας, μέχρι της ουσιαστικής ισχύος του.