Ο ΕΟΜΜΕΧ (Ελληνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας) ήταν ελληνικός δημόσιος οργανισμός, με στόχο να προωθήσει και να στηρίξει την εθνική βιοτεχνία και χειροτεχνία.

Ιστορικό

Επεξεργασία

Ο ΕΟΜΜΕΧ ιδρύθηκε το 1977 με το νόμο 707/77 από τη συγχώνευση των οργανισμών ΕΟΕΧ (Χειροτεχνία) και ΚΕΒΑ (Βιοτεχνία). Το 1997 μετατράπηκε σε ΑΕ με το Π.Δ. 159/1997. Το 2011 με εξουσιοδότηση του άρθρου 66 του Ν. 4002/2011, εκδόθηκε υπουργική απόφαση με την οποία η ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ συγχωνεύτηκε με απορρόφηση από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Με το άρθρο 17 του Ν. 4038/2012 θεσπίστηκαν και οι επιμέρους ρυθμίσεις της συγχώνευσης που αφορούσαν κυρίως το υφιστάμενο προσωπικό του. Οι δράσεις και οι αρμοδιότητες του ΕΟΜΜΕΧ μεταφέρθηκαν και ασκούνται έκτοτε από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Δράσεις του ΕΟΜΜΕΧ

Επεξεργασία
 • η Συμβολή στο συστηματικό σχεδιασμό και την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για την ανάπτυξη των ΜΜΕ
 • η Προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος και η ανάπτυξη ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 • η Ενίσχυση της δημιουργίας υλικών και άυλων υποδομών στήριξης των ΜΜΕ
 • η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και η δημιουργία νέων επιχειρήσεων
 • Δράσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ
 • Υποστήριξη των επενδυτικών δραστηριοτήτων των ΜΜΕ
 • Προώθηση της τεχνολογικής αναβάθμισης των επιχειρήσεων
 • Αξιοποίηση της κοινωνίας της πληροφορίας
 • Στήριξη της Ελληνικής Χειροτεχνίας και Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας
 • Προώθηση Διεθνών Συνεργασιών και Εξωστρέφεια των ΜΜΕ
 • Επαγγελματική κατάρτιση των ΜΜΕ από το ΚΕΚ ΕΟΜΜΕΧ
 • Δημιουργία υποδομών στήριξης των Επιχειρήσεων
 • Δραστηριότητες των Κλαδικών Ινστιτούτων ΕΟΜΜΕΧ