Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Με το άρθρο 11 του Νόμου 3066/2002 ιδρύθηκε με έδρα την Αθήνα η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο ΕΣΥΔ (στα Αγγλικά: «Hellenic Accreditation System SA» - «ESYD»). Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος και υπόκειται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Κράτους από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Το λογότυπο του ΕΣΥΔ

Σκοπός ίδρυσης & λειτουργίας Επεξεργασία

Σκοπός του ΕΣΥΔ είναι η υλοποίηση, η εφαρμογή και η διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης που προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 2231/1994. Το ΕΣΥΔ αποτελεί τον επίσημο τεχνικό σύμβουλο του κράτους σε θέματα διαπίστευσης και εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς οργανισμούς αρμόδιους για τα θέματα αυτά. Η πρωταρχική δραστηριότητα του ΕΣΥΔ είναι να χορηγεί πιστοποιητικά διαπίστευσης σε φορείς πιστοποίησης, φορείς επιθεώρησης και ελέγχου, σε περιβαλλοντικούς επαληθευτές, σε εργαστήρια δοκιμών και εργαστήρια διακριβώσεων, που έχουν την έδρα τους ή υποκαταστήματά τους στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

Σημασία διαπίστευσης Επεξεργασία

Με τη διαπίστευση που παρέχει ο ΕΣΥΔ πιστοποιείται ότι οι διαπιστευμένοι φορείς δύνανται να πιστοποιήσουν με τη σειρά τους με επάρκεια και αμεροληψία ότι συγκεκριμένες επιχειρήσεις τηρούν συγκεκριμένα πρότυπα, είτε εθνικά (πρότυπα ΕΛΟΤ), ευρωπαϊκά (πρότυπα ΕΝ) ή διεθνή (πρότυπα ISO). Π.χ. ο ΕΣΥΔ διαπιστεύει στην Ελλάδα τα ΚΤΕΟ το οποία με τη σειρά τους μπορούν να ελέγχουν και να πιστοποιούν οχήματα ως πληρούντα τη νομοθεσία περί αέριων ρύπων και οδικής ασφαλείας.

Διοίκηση - όργανα λειτουργίας Επεξεργασία

Το Διοικητικό Συμβούλιο Επεξεργασία

Επειδή το ΕΣΥΔ είναι ανώνυμη εταιρεία, διοικείται από το Διοικητικό του Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τους μετόχους του ΕΣΥΔ, δηλαδή το κράτος. Βέβαια, προβλέπεται ότι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (δηλαδή αρχικά του κράτους) μπορεί να μεταβιβάζονται μετοχές μέχρι ποσοστού 40% σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, των οποίων το αντικείμενο σχετίζεται με τα θέματα της ποιότητας, τέτοια μεταβίβαση δεν έχει λάβει χώρα μέχρι σήμερα.

Το Εθνικό Συμβούλιο διαπίστευσης Επεξεργασία

Το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης, έχει ως σκοπό την υποβοήθηση του Διοικητικού Συμβουλίου στο έργο του, και συγκροτείται από δεκατρία μέλη, τα οποία ορίζονται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και η σύνθεση του έχει ως εξής: ο Πρόεδρος, από ένας εκπρόσωπος των Υπουργείων Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Γεωργίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Υγείας και Πρόνοιας, Εθνικής Άμυνας, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης, ως αρμόδιου φορέα για τα θέματα της τυποποίησης και από ένας εκπρόσωπος των ενώσεων των εργαστηρίων, των φορέων πιστοποίησης και των καταναλωτών. Στον ιδρυτικό νόμο, ρητά προβλέπεται ότι τα μέλη του Ε.ΣΥ.Δ. πρέπει να είναι πρόσωπα κύρους, ευρείας επιστημονικής κατάρτισης και να έχουν εμπειρία σε τομείς εργαστηριακών δοκιμών, σε ελέγχους, σε συστήματα διασφάλισης της ποιότητας και στην πιστοποίηση προϊόντων, και ιδίως πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανώτατης σχολής και να γνωρίζουν πολύ καλά τουλάχιστον αγγλικά ή γαλλικά.

Το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης γνωμοδοτεί στο Δ.Σ. της Εταιρείας για θέματα χορήγησης ή ανάκλησης της διαπίστευσης, για την καθιέρωση των κριτηρίων, των κανονισμών, των διαδικασιών διαπίστευσης, για τις οικονομικές υποχρεώσεις αυτών που διαπιστεύονται ή επιτηρούνται, καθώς και για τη συγκρότηση των Τεχνικών Επιτροπών.

Τεχνικές Επιτροπές Επεξεργασία

Οι Τεχνικές Επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΥΔ, ύστερα από εισήγηση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης. Έργο των Τεχνικών Επιτροπών είναι η εκπόνηση τεχνικών κανονισμών, η εκπόνηση ειδικών κριτηρίων, η εισήγηση στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων και για χορήγηση, ανάκληση ή αναστολή πιστοποιητικών διαπίστευσης, καθώς και η μέριμνα για την οργάνωση, εκπαίδευση και αξιολόγηση των αξιολογητών και των εμπειρογνωμόνων.

Αξιολογητές και Εμπειρογνώμονες Επεξεργασία

Οι Αξιολογητές και Εμπειρογνώμονες αποτελούν το επιστημονικό προσωπικό του ΕΣΥΔ που διενεργεί τις αξιολογήσεις και πιστοποιήσεις των φορέων που υποβάλλουν αιτήσεις για πιστοποίηση.

Αμοιβαιότητα πιστοποιήσεων Επεξεργασία

Το ΕΣΥΔ είναι μέλος του διεθνούς οργανισμού Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Διαπίστευση (European co-operation for Accreditation - EA), ο οποίος έχει ιδρυθεί από τους ευρωπαϊκούς εθνικούς φορείς διαπίστευσης με κύριο στόχο την ανάπτυξη ενός ενιαίου πλαισίου διαπίστευσης στις ευρωπαϊκές χώρες. Βάσει του πλαισίου αυτού, οι διαπιστευμένες δραστηριότητες (πιστοποιήσεις, έλεγχοι, εργαστηριακές δοκιμές και μετρήσεις) που γίνονται από έναν εθνικό φορέα είναι αναγνωρισμένες και αποδεκτές από τους υπόλοιπους εθνικούς φορείς. Δηλαδή, οι διαπιστεύσεις που γίνονται από το ΕΣΥΔ, αλλά και οι πιστοποιήσεις που γίνονται από τους διαπιστευμένους από αυτόν φορείς σε πρόσωπα, αγαθά ή υπηρεσίες, αναγνωρίζονται ανεπιφύλακτα και υποχρεωτικά από τις Αρχές της κάθε συμμετέχουσας ευρωπαϊκής χώρας.

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι Επεξεργασία