Ειδικά εδάφη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα Ειδικά εδάφη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 21 εδάφη περιοχής των χωρών μελών της ΕΕ, οι οποίες, για ιστορικούς, γεωγραφικούς και πολιτικούς λόγους, απολαμβάνουν ειδικό καθεστώς εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ειδικά εδάφη χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: 9 Εξόχως απόκεντρες περιοχές που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μολονότι επωφελούνται από παρέκκλιση από ορισμένους νόμους της ΕΕ λόγω της γεωγραφικής τους απόστασης από την ηπειρωτική Ευρώπη, 13 Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη που δεν αποτελούν μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και συνεργάζονται με την ΕΕ μέσω της Ομοσπονδία των υπερπόντιων χωρών και εδαφών, και 10 ειδικές περιπτώσεις όπου ισχύει το δίκαιο της ΕΕ ad hoc.

Δείτε ακόμη Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία