Ως ειδικά φορτία πλοίων (special cargoes), χαρακτηρίζονται συγκεκριμένα φορτία των οποίων η ασφαλή μεταφορά τους, όσο και του μέσου μεταφοράς (του πλοίου), απαιτούν τη λήψη ιδιαίτερων μέτρων ασφαλείας φόρτωσης, στοιβασίας, μεταφοράς και εκφόρτωσης, τελείως διαφορετικών μεταξύ τους, καθώς και ειδικές κατασκευές του μεταφορικού μέσου, που να καλύπτουν τις προϋποθέσεις της ασφαλούς μεταφοράς αυτών. Τέτοια φορτία κατά ομαδοποίηση είναι:

  1. Όλα τα επικίνδυνα φορτία, χημικά, διαβρωτικά, εκρηξιγενή.
  2. Τα μεταλλεύματα
  3. Οι γαιάνθρακες
  4. Τα δημητριακά
  5. Η ξυλεία
  6. Τα κατεψυγμένα φορτία
  7. Τα υγρά φορτία, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υγραέρια
  8. Τα πετρελαιοειδή
  9. Τα ζώντα ζώα.
  10. Τα τρένα