Αρχίδαμος

Έγινε μέλος στο 4 Μαΐου 2006
μ
καμία σύνοψη επεξεργασίας
μ
μ
 
 
{{Πολυτονικό|Ἐπί τῶν ποταμών Βαβυλῶνος ἐκεῖ ἐκαθίσαμεν και ἐκλαύσαμεν ἐν τῷ μνησθῆναι ἡμᾶς τῆς Σιῶν.<br> Ἐπί ταῖς ἰτέαις ἐν μέσω αὐτῆς ἐκρεμάσαμεν τὰ ὄργανα ἡμῶν·}}
 
{{Πολυτονικό|ἐὰν ἐπιλάθωμαί σου, Ἱερουσαλήμ, ἐπιλησθείη ἡ δεξιά μου·<br> κολληθείη ἡ γλῶσσά μου τῷ λάρυγγί μου, ἐὰν μή σου μνησθῶ,<br> ἐὰν μὴ προανατάξωμαι τὴν Ἱερουσαλὴμ ὡς ἐν ἀρχῇ τῆς εὐφροσύνης μου.}}
 
{{Πολυτονικό|''(Ψαλμός ΡΛϚ)''}}
7.278

επεξεργασίες