Αυτός ο χρήστης κάνει Βικιδιάλειμμα για λίγους μήνες

This user is taking a Wikibreak for a few months


ἄνθρωπος, ὡσεὶ χόρτος αἱ ἡμέραι αὐτοῦ· ὡσεὶ ἄνθος τοῦ ἀγροῦ, οὕτως ἐξανθήσει·
ὅτι πνεῦμα διῆλθεν ἐν αὐτῷ, καὶ οὐχ ὑπάρξει καὶ οὐκ ἐπιγνώσεται ἔτι τὸν τόπον αὐτοῦ.

אנושׁ כחציר ימיו כציץ השׂדה כן יציץ
כי רוח עברה־בו ואיננו ולא־יכירנו עוד מקומו

[Σαν το χορτάρι είναι του ανθρώπου η ζωή, σαν το λουλούδι του αγρού· έτσι ανθίζει. Μα άνεμος πάνω του περνά και δεν υπάρχει πια και ούτε που φαίνεται ο τόπος που βρισκόταν (Ψαλμός ΡΒ, ΜΠΚ)]

[Άνθρωπος, σαν το χόρτο οι ημέρες του· όπως το άνθος τού αγρού, έτσι ανθίζει· ότι ο άνεμος περνά από πάνω του και δεν είναι πια· και κανείς δεν θα μάθει πια τον τόπο του. (Αυθόρμητη μετάφραση από τα Εβραϊκά, Dr Moshe)]


Βικιπαίδεια:Babel
el-0 Αυτός ο χρήστης δεν καταλαβαίνει τα Ελληνικά (ή με δυσκολία).
Αυτός ο χρήστης πίνει μπύρα.
Για πιο τρυφερά μηνύματα
Ἐπί τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος ἐκεῖ ἐκαθίσαμεν και ἐκλαύσαμεν ἐν τῷ μνησθῆναι ἡμᾶς τῆς Σιῶν.
Ἐπί ταῖς ἰτέαις ἐν μέσω αὐτῆς ἐκρεμάσαμεν τὰ ὄργανα ἡμῶν·

ἐὰν ἐπιλάθωμαί σου, Ἱερουσαλήμ, ἐπιλησθείη ἡ δεξιά μου·
κολληθείη ἡ γλῶσσά μου τῷ λάρυγγί μου, ἐὰν μή σου μνησθῶ,
ἐὰν μὴ προανατάξωμαι τὴν Ἱερουσαλὴμ ὡς ἐν ἀρχῇ τῆς εὐφροσύνης μου.

(Ψαλμός ΡΛϚ)


Περί αξιόπιστων πηγών
**

ἔργα καὶ ἡμέραι τοῦ Βικιπαιδιστοῦ τούτου