Εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή

Με την ονομασία "Εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή" ονομάζεται ειδική επιτροπή από βουλευτές τους οποίους διορίζει η Βουλή.

Σύμφωνα με το Συνταγματικό Δίκαιο παρέχεται το δικαίωμα στη Βουλή να διορίζει, από τα μέλη της, ειδικές επιτροπές με κύριο σκοπό τη συλλογή πληροφοριών κυρίως επί οικονομικών και κοινωνικών ζητημάτων ή άλλων θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος.
Τη σύσταση τέτοιων επιτροπών συμπεριέλαβε αρχικά η παράγραφος 2 του άρθρου 58 του συντάγματος του 1864 επί βασιλείας Γεωργίου του Α΄. Ο τρόπος λειτουργίας των επιτροπών αυτών καθορίστηκε ιδιαίτερα με τον νόμο ΓΨΟΗ΄ της 14/17 Μαΐου του 1911, "Περί λειτουργίας των κατά το άρθρον 58 του Συντάγματος εξεταστικών των πραγμάτων επιτροπών".

Από τότε όλα τα μετέπειτα συντάγματα συνέχισαν να περιλαμβάνουν σχετικό άρθρο. Σύμφωνα με το τελευταίο ισχύον Σύνταγμα του 1975, οι επιτροπές αυτές προβλέπονται από το άρθρο 68 παράγραφος 2, μετά από πρόταση του 1/5 του συνόλου των βουλευτών, όπου και λαμβάνεται απόφαση της ολομέλειας της Βουλής. Τα αναφερόμενα στο τρόπο συγκρότησης και λειτουργίας αυτών καθορίζονται, κατά ίδια παράγραφο του εν λόγω άρθρου, από τον Κανονισμό της Βουλής.

Σήμερα η μόνη εξεταστική επιτροπή που είναι σε εξέλιξη είναι η Εξεταστική Επιτροπή για τη Διερεύνηση της Νομιμότητας της Δανειοδότησης των Πολιτικών Κομμάτων, καθώς και των Ιδιοκτητριών Εταιρειών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης από τα Τραπεζικά Ιδρύματα της Χώρας.

  • "Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου" τομ.6ος, σελ.988
  • "Σύνταγμα της Ελλάδος 1975" άρθρο 68 παραγραφος 2.