Το Βέλγιο έχει δέκα επαρχίες. Από τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις του κράτους οι επαρχίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των περιοχών. Η Φλαμανδική Περιοχή και η Βαλλωνική Περιοχή κάθε μία έχουν πέντε επαρχίες. Η τρίτη Βελγική περιοχή, η Περιοχή των Βρυξελλών, δεν αποτελεί τμήμα καμίας επαρχίας, ενώ η ίδια δεν υποδιαιρείται σε επαρχίες. Οι επαρχίες αντιπροσωπεύουν το διοικητικό επίπεδο μεταξύ των περιφερειακών κυβερνήσεων και των τοπικών δήμων.

Οι επαρχίες του Βελγίου με τα οικόσημα τους.