Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι η ελληνική αρχή προστασίας ανταγωνισμού και είναι το όργανο, το οποίο έχει ως αρμοδιότητα την εφαρμογή του Νόμου 3959/2011 "Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού". Η Επιτροπή Ανταγωνισμού λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή και έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια για την τήρηση των διατάξεων περί αθέμιτου ανταγωνισμού (ν. 146/1914), η εφαρμογή των οποίων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των ​πολιτικών δικαστηρίων.

Επιτροπή Ανταγωνισμού
Γενικές πληροφορίες
Σύσταση26 Σεπτεμβρίου 1977, πριν 46 έτη (1977-09-26)
15 Φεβρουαρίου 1995, πριν 28 έτη (1995-02-15)
ΔικαιοδοσίαΕλλάδα
ΈδραΚότσικα 1Α & Πατησίων, Αθήνα, Ελλάδα
ΠρόεδροςΙωάννης Λιανός
ΥπαγωγήΒουλή των Ελλήνων
Ιστότοποςhhttps://www.epant.gr/

Κατά τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στην Ελληνική νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Εξαιτίας των αλλαγών αυτών, η ΕΑ διαθέτει πλέον εξουσίες και μέσα επιβολής του νόμου τα οποία συνάδουν με τη διεθνή πρακτική. Η αρχή ανταγωνισμού έχει εξελιχθεί και είναι σήμερα ένα ανεξάρτητο θεσμικό όργανο που περιβάλλεται από εμπιστοσύνη και έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο στις συνεχιζόμενες προσπάθειες μεταρρύθμισης της χώρας[1].

Από τον Σεπτέμβριο του 2019 Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι ο Ιωάννης Λιανός, Καθηγητής Δικαίου Ανταγωνισμού και Δημόσιας Πολιτικής στο Τμήμα Νομικής του University College London.

Ιστορία Επεξεργασία

Δημιουργηθηκε το 1977, με τον ν.703/1977, απέκτησε τη μορφή ανεξάρτητης αρχής με διοικητική αυτοτέλεια το 1995, ν.2296/1995, στα πρότυπα των πολύ παλαιοτέρων Αρχών Ανταγωνισμού των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Με τον ν.2837/00 η Επιτροπή απέκτησε και οικονομική αυτοτέλεια. Οι οικονομικοί πόροι της Επιτροπής προέρχονται από την επιβολή ανταποδοτικού τέλους ύψους ενός τοις χιλίοις επί του ιδρυτικού κεφαλαίου ή επί του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου ανωνύμων εταιριών.

Οργάνωση Επεξεργασία

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συγκροτείται από οκτώ τακτικά μέλη, από τα οποία ένα είναι ο Πρόεδρος, ένα ο Αντιπρόεδρος, τέσσερις Εισηγητές και δύο μέλη και απαρτίζεται από πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους που διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα στο νομικό και στον οικονομικό τομέα, ιδίως σε θέματα ελεύθερου ανταγωνισμού. Επιπλέον των τακτικών μελών ορίζονται και δύο αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τα οποία πρέπει να έχουν τα ίδια προσόντα με τα τακτικά μέλη. Τα μέλη της απολαμβάνουν λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας και κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδηση τους και υποχρεούνται να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού επιλέγονται από τη Βουλή, μετά τη διατύπωση γνώμης από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τακτικά και αναπληρωματικά, καθώς και οι Εισηγητές επιλέγονται και διορίζονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τακτικών και αναπληρωματικών, καθώς και των Εισηγητών, είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Στο έργο της συνεπικουρείται από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, η οποία εισηγείται τις υποθέσεις στην Επιτροπή και στην οποία συμμετέχουν και Νομικοί και Οικονομολόγοι.

Έργο Επεξεργασία

Το έργο της Επιτροπής ως σήμερα έχει να επιδείξει πολλές σημαντικές αποφάσεις και παρεμβάσεις για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Παραπομπές Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία