Επιχειρησιακή διεργασίαΩς επιχειρησιακή διαδικασία ορίζεται το σύνολο των δομημένων και μετρήσιμων ενεργειών που έχουν σχεδιαστεί με βάση συγκεκριμένες εισροές για την παραγωγή καθορισμένης εκροής (output), η οποία απευθύνεται σ'ένα συγκεκριμένο πελάτη ή αγορά.

Η μελέτη των διαδικασιών λειτουργεί ως ολοκληρωμένη ερμηνεία του επιχειρηματικού μοντέλου, παρουσιάζοντας το σύνθετο εταιρικό σύστημα στα μέρη που το αποτελούν και στις διαδράσεις που το αναπτύσσουν. Ουσιαστικά με τις διαδικασίες, περιγράφεται η εταιρική πραγματικότητα με διαχειριστικό τρόπο, ώστε να γίνεται κατανοητό το σύστημα λειτουργιών, διεργαςιών, πόρων, πελατών και προμηθευτών.

Δομή των διεργασιώνΕπεξεργασία

Η έννοια της διεργασίας (process) περιλαμβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούν κάποιες παραμέτρους εισόδου (εισροή-ές - inputs) για να παράγουν το επιθυμητό αποτέλεσμα (εκροή-ες-outputs). Μια επιχειρησιακή διεργασία ξεκινά με την ανάγκη του πελάτη, ως παράμετρο εισόδου, και τελειώνει με την εκπλήρωση της ανάγκης του πελάτη.

Οι επιχειρησιακές διεργασίες στρέφουν τους οργανισμούς να σπάσουν τα φράγματα των διαρθρωτικών τμημάτων και να προσπαθήσουν να αποφύγουν τις λειτουργικές σιλό. Μία επιχειρησιακή διεργασία μπορεί να αναλυθεί σε πολλές επιμέρους διαδικασίες οι οποίες έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά. Οιεπιχειρησιακές διεργασίες αποσκοπούν στην προστιθέμενη αξία για τον πελάτη και δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν περιττές δραστηριότητες.

Οι επιχειρησιακές διεργασίες συνήθως περιλαμβάνουν δραστηριότητες από διάφορες λειτουργίες (τμήματα) της επιχείρησης. Η ανάλυση των επιχειρησιακών διεργασιών συνήθως περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση των διεργασιών και υπο-διεργασίες μέχρι το επίπεδο της δραστηριότητας. Μια επιχειρησιακή διεργασία συνήθως αναπαριστάται με ένα διάγραμμα ροής.

Τα συστατικά των επιχειρησιακών διεργασιών είναι οι εργασίες, οι δραστηριότηες και οι διεργασίες/διαδικασίες. Οι διαδικασίες αποτελούνται από δραστηριότητες και οι δραστηριότητες από εργασίες. Η δραστηριότητα διαχωρίζεται από την εργασία στο βαθμό λεπτομέρειας και ανάλυσης της διαδικασίας. Μια δραστηριότητα περιλαμβάνει μια δέσμη εργασιών που με δεδομένες τις εισροές εκτελούνται για την παραγωγή μιας ή περισσοτέρων εκροών. Κάθε διαδικασία έχει προσδιορισμένη έναρξη και λήξη, με δεδομένες εισροές και εκροές.

Είδη διεργασιώνΕπεξεργασία

Οι επιχειρησιακές διεργασίες χωρίζονται σε «άμεσες» και «έμμεσες».

  • Οι άμεσες αφορούν την παραγωγή και συνιστούν ένα πλέγμα τεχνικών διαδικασιών. Πρόκειται για τις διαδικασίες που ενεργοποιούνται στο παραγωγικό σύστημα και στο σχεδιασμό υπηρεσιών που συνδέονται με το προϊόν. Στις επιχειρήσεις υπηρεσιών υπάρχει μια δυσκολία διάκρισης των υπηρεσιών που παρέχονται στον πελάτη και στις διαδικασίες που καθιστούν δυνατή την παροχή.
  • Οι έμμεσες δεν αφορούν τα παραγόμενα προϊόντα αλλά εστιάζουν στο λειτουργικό μέρος της επιχείρησης, δηλαδή στις υπηρεσίες ή στις εισροές που αφορούν την ορθή λειτουργία της. Κάθε διαδικασία πρέπει να αποδίδει τουλάχιστον μια εκροή (προϊόν ή υπηρεσία) και συνεπώς κάθε προϊόν ή υπηρεσία είναι αποτέλεσμα εκροής μιας διαδικασίας.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

ΒιβλιογραφίαΕπεξεργασία

  • (Αγγλικά) Hall, J.M. and Johnson, M.E. (3 Μαρτίου 2009), «When Should Process Be Art, Not Science», Harvard Business Review, 58 – 65
  • (Αγγλικά) Harmon, Paul (2007). «Business Process Change, Second Edition: A Guide for Business Managers and BPM and Six Sigma Professionals», Morgan Kaufmann ISBN 978-0123741523
  • (Αγγλικά) Smith, Harmon, Fingar, Peter (2006). «Business Process Management. The Third Wave», Meghan Kiffer Press, ISBN 978-0929652344
  • (Γερμανικά) Gaitanides, Michael. «Prozessorganisation. Entwicklung, Ansätze und Programme prozessorientierter Organisationsgestaltung». Vahlen, Μόναχο 1983, ISBN 3-8006-0991-6
  • (Γερμανικά) Heisig, Peter (2005), «Integration von Wissensmanagement in Geschäftsprozesse». Technische Universität Berlin, ISBN 3-00-017244-0