Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Ευαίχμη αναφέρονται τα ακόλουθα δύο πρόσωπα:


  1. Θυγατέρα του Ύλλου, του γιου του Ηρακλή. Σύζυγος της Ευαίχμης ήταν ο Πολυκάονας. Η Ευαίχμη αυτή αναφέρεται από τον Ησίοδο (απόσπ. 154) και από τον Παυσανία (Α΄ 43, 4).
  2. Θυγατέρα του Μεγαρέα και σύζυγος του Αλκαθόου, αναφερόμενη επίσης από τον Παυσανία στο παραπάνω εδάφιο (Α΄ 43, 4).


  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969