Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο

Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο είναι ένα σύνθετο πεδίο που προκύπτει από την ταυτόχρονη παρουσία στον χώρο ενός ηλεκτρικού και ενός μαγνητικού πεδίου

Ηλεκτρομαγνητισμός
Ηλεκτρισμός · Μαγνητισμός
Πρότυπο: προβ.  συζ.  επεξ.

Πηγές του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου είναι :

-σε μικροσκοπικό επίπεδο

 • τα επιταχυνόμενα ή επιβραδυνόμενα φορτισμένα σωματίδια
 • τα ταλαντούμενα φορτισμένα σωματίδια
 • τα περιφερόμενα ή αυτοπεριστρεφόμενα φορτισμενα σωματίδια ( μη ομαλές κινήσεις ).

-σε μακροσκοπικό επίπεδο

 • ρευματοφόροι αγωγοί κάθε τύπου( δηλαδή ευθύγραμμοι, κυκλικοί ,σπειροειδείς ,σωληνειδείς αγωγοί )με μεταβλητή ένταση ρεύματος
 • ρευματοφόροι αγωγοί κάθε τύπου μετατοπιζόμενοι , ταλαντούμενοι ή περιστρεφόμενοι.


Βασικά χαρακτηριστικά ηλεκτρομαγνητικού πεδίουΕπεξεργασία

- η φύση των φορτισμένων σωματιδίων που με την κίνηση τους παράγουν το πεδίο

- η ένταση που εκφράζεται

 • ως ένταση ηλεκτρικού πεδίου Ε μετρημένη σε V/m ( Volt /metre ),
 • ως ένταση μαγνητικού πεδίου H μετρημένη σε Α/m ( Ampere /metre ),
 • ως μαγνητική επαγωγή B μετρημένη σε Τ ( Τesla ),
 • ως πυκνότητα ισχύος S μετρημένη σε W/m2 ( Watt/ m2 )

- το χρώμα που δεν είναι πάντα ορατό και εκφράζεται ως συχνότητα μετρημένη σε Hz (Hertz)ή ως μήκος κύματος μετρημένο σε m

-το σχήμα που έχει σχέση με την μορφή των πεδίων άρα τις κατευθύνσεις, τα επίπεδα και τις κυματομορφές διάδοσης των πεδίων

Κατηγορίες ηλεκτρομαγνητικών πεδίωνΕπεξεργασία

Ως προς φύση των σωματιδίων που αποτελούν πηγή των πεδίωνΕπεξεργασία

Διακρίνουμε τα εξής πεδία :

 • πεδία της ιοντισμένης μοριακής και ατομικής ύλης
 • πεδία της υποατομικής ύλης

Ως προς την ένταση των πεδίωνΕπεξεργασία

Διακρίνουμε τα πεδία σε :

 • ισχυρά πεδία με εντάσεις ηλεκτρικού πεδίου της τάξης των 10(6) V/m
 • ασθενή πεδία με εντάσεις ηλεκτρικου πεδίου της τάξης των 10(-3) V/m

Ως προς το χρώμα ( τη συχνότητα ή το μήκος κύματος )Επεξεργασία

Διακρίνουμε τα πεδία σε :

 • υψίσυχνα πεδία ή μικροκυματικά με υψηλές συχνότητες μικρά μήκη κύματος
 • χαμηλόσυχνα ή μακροκυματικά με χαμηλές συχνότητες ή μεγάλα μήκη κύματος

Ως προς το σχήμα των πεδίωνΕπεξεργασία

Διακρίνουμε τα πεδία σε :

 • εγκάρσια ή μη εγκάρσια (αναλόγως με τον αν είναι η αν δεν είναι κάθετα τα επίπεδα ταλάντωσης του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου ή αναλόγως με το αν αυτά τα επίπεδα είναι κάθετα ή όχι προς την ταχύτητα διάδοσης των πεδίου)
 • μονοκατευθυντικά ή πολυκατευθυντικά ( αναλόγως με τις κατευθύνσεις διάδοσης της ισχύος και άρα ενεργειας των πεδίων )

•αναλογικά ή ψηφιακά αναλόγως με την κυματομορφη των διαδιδόμενων πεδίων ( αναλόγως του τρόπου μεταβολής του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου )

Ως προς το αν η πηγή που παράγει το πεδίο είναι φυσική διεργασία ή όχιΕπεξεργασία

Διακρίνουμε τα πεδία σε :

 • τα φυσικά που παράγωνται μέσα από φυσικές διεργασίες
 • τα τεχνητά που παράγονται μέσα από διεργασίες που προκύπτουν από διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές

Ως προς το αν το πεδίο προκαλεί ιοντισμό της ύλης ή όχιΕπεξεργασία

Διακρίνουμε τα πεδία σε :

 • ιονίζοντα πεδία -ιονίζουσες ακτινοβολίες -κύματα που προκαλούν ιοντισμό τη ύλης διαμέσου της οποίας διέρχονται(π.χ. τα υψίσυχνα πεδία )
 • μη ιονίζοντα πεδία - μη ιονίζουσες ακτινοβολίες -κύματα που δεν προκαλούν ιοντισμό της ύλης διαμέσου τςη οποίας διέρχονται( π.χ. τα χαμηλόσυχνα πεδία)

Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο επεκτείνεται επ' άπειρον στο χώρο και περιγράφει τις ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις. Είναι μια από τις θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις στη φύση (οι άλλες είναι η βαρύτητα, η ασθενής αλληλεπίδραση και η ισχυρή αλληλεπίδραση).

Το πεδίο μπορεί να εκφραστεί ως ο συνδυασμός ενός ηλεκτρικού πεδίου και ενός μαγνητικού πεδίου. Το ηλεκτρικό πεδίο παράγεται από στατικά φορτία, και το μαγνητικό από κινούμενα φορτία (ρεύματα). Αυτά τα δύο περιγράφονται συνήθως ως οι πηγές του φορτίου. Ο τρόπος με τον οποίο φορτία και ρεύματα αλληλεπιδρούν με το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο περιγράφεται από τις εξισώσεις Μάξουελ και το Νόμο της δύναμης Λόρεντζ.

Από την πλευρά της κλασσικής φυσικής, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο παρατηρείται ως ένα συνεχές πεδίο, που προωθείται με κυματοειδή τρόπο, ενώ από την πλευρά της κβαντομηχανικής, το πεδίο είναι κβαντισμένο και αποτελείται από φωτόνια.