Τα ημισκιόφυτα είδη είναι τα φυτά που ανάλογα με το χώρο που βρίσκονται συμπεριφέρονται άλλες φορές ως φωτόφυτα και άλλες ως σκιόφυτα.

Παραδείγματα ημισκιόφυτων ειδών: