Θερμική αξία

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Με τον όρο θερμική αξία ενός καυσίμου νοείται το ποσό θερμότητας που μπορεί να προσφέρει η καύση μιας συγκεκριμένης ποσότητας καυσίμου. Λέγεται επίσης και θερμογόνος δύναμη και μετράται σε kJ/kg. Η θερμογόνος δύναμη ενός καυσίμου μπορεί να μετρηθεί με τη χρήση θερμιδομέτρου. Το θερμιδόμετρο αποτελείται από ένα σωλήνα που γεμίζει με γνωστή ποσότητα νερού, ένα μικρό καυστήρα στο κέντρο του, στον οποίο καίγεται προζυγισμένη ποσότητα καυσίμου, έναν αναδευτήρα, για να διατηρεί την ίδια θερμοκρασία σε όλο τον όγκο του νερού, και ένα θερμόμετρο.

Η μέτρηση πραγματοποιείται ως εξής: Καίγεται το καύσιμο στον καυστήρα και η θερμότητα της καύσης θερμαίνει το νερό, το οποίο περιέχεται στον, εξωτερικά μονωμένο, σωλήνα. Όταν η καύση ολοκληρωθεί, μετράται η θερμοκρασία του νερού και έτσι η θερμότητα που δόθηκε στο νερό θα είναι:

Q=m.c.ΔΤ

όπου m: Η μάζα του νερού, c: η ειδική θερμότητα του νερού, ΔΤ: Η διαφορά θερμοκρασίας του νερού πριν και μετά την καύση).

Η θερμογόνος δύναμη του καυσίμου υπολογίζεται από την σχέση:

Α = Q/mk

όπου mk: η μάζα του καυσίμου.