Το ιερό οστό περιέχει δύο καμπυλωτές επιφάνειες οι οποίες ενώνονται με το λαγόνιο οστό του ανώνυμου οστού. Το ιερό οστό αποτελείται από 4 τρήματα, τα πρόσθια ιερά αριστερά και δεξιά - σύνολο 8 πρόσθια ιερά τρήματα. Από αυτά περνούν τα νεύρα του νωτιαίου μυελού, τα οποία νευρώνουν τα όργανα της πυέλου.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία