Τμήματα της ζωφόρου του Παρθενώνα που αφαιρέθηκαν από το Λόρδο Έλγιν, με εμφανή την "ισοκεφαλία"
Βυζαντινό ψηφιδωτό, με εμφανή την "ισοκεφαλία"

Ισοκεφαλία ονομάζεται ο καλλιτεχνικός κανόνας που ακολουθείται από ζωγράφους, χαράκτες και γλύπτες κατά τον οποίο οι μορφές των ανάγλυφων ή ζωγραφικών παραστάσεων παριστάνονται έτσι ώστε οι κεφαλές των προσώπων να βρίσκονται στο ίδιο ύψος, χωρίς να λαμβάνεται υπ΄ όψη η θέση ή στάση της κάθε μορφής.

Η καλλιτεχνική αυτή τάση της ισοκεφαλίας δεν παρατηρείται μόνο στην αρχαία ελληνική τέχνη, αλλά και κατά την ακμή της (5ος π.Χ. αιώνας) στη ζωοφόρο του Παρθενώνα. Η αρχή της ισοκεφαλίας παρατηρείται ακόμη και στη πρώιμη βυζαντινή αγιογραφία.

Πάντως η ισοκεφαλία αποτελεί χαρακτηριστικό της αρχικής βαθμίδας της τέχνης.