Η γραφή κατακάνα είναι η μία από τις δύο ιαπωνικές συλλαβικές γραφές κάνα. Χρησιμοποιείται κυρίως για την αναγραφή ξένων λέξεων.

Πίνακας βασικών κατακάνα

Επεξεργασία
ア a イ i ウ u エ e オ o (ya) (yu) (yo)
カ ka キ ki ク ku ケ ke コ ko キャ kya キュ kyu キョ kyo
サ sa シ shi ス su セ se ソ so シャ sha シュ shu ショ sho
タ ta チ chi ツ tsu テ te ト to チャ cha チュ chu チョ cho
ナ na ニ ni ヌ nu ネ ne ノ no ニャ nya ニュ nyu ニョ nyo
ハ ha ヒ hi フ fu ヘ he ホ ho ヒャ hya ヒュ hyu ヒョ hyo
マ ma ミ mi ム mu メ me モ mo ミャ mya ミュ myu ミョ myo
ヤ ya ユ yu ヨ yo
ラ ra リ ri ル ru レ re ロ ro リャ rya リュ ryu リョ ryo
ワ wa ヰ wi ヱ we ヲ wo
ン n
ガ ga ギ gi グ gu ゲ ge ゴ go ギャ gya ギュ gyu ギョ gyo
ザ za ジ ji ズ zu ゼ ze ゾ zo ジャ ja ジュ ju ジョ jo
ダ da ヂ (ji) ヅ (zu) デ de ド do ヂャ (ja) ヂュ (ju) ヂョ (jo)
バ ba ビ bi ブ bu ベ be ボ bo ビャ bya ビュ byu ビョ byo
パ pa ピ pi プ pu ペ pe ポ po ピャ pya ピュ pyu ピョ pyo

Η προφορά των βασικών κατακάνα συμπίπτει πλήρως με αυτή των χιραγκάνα.

Πίνακας επιπρόσθετων κατακάνα

Επεξεργασία

Αυτά τα γράμματα χρησιμοποιούνται για να την απόδοση ξένων λέξεων στα ιαπωνικά. Δεν έχουν καθιερωθεί επίσημα.

イェ ye (ιε)
ウィ wi (ουι) ウェ we (ουε) ウォ wo (ουο)
ヷ va (βα) ヸ vi (βι) ヹ ve (βε) ヺ vo (βο)
ヴァ va (βα) ヴィ vi (βι) ヴ vu (βου) ヴェ ve (βε) ヴォ vo (βο)
シェ she (σ'ε)
ジェ je (τζε)
チェ che (τσε)
ティ ti (τι) トゥ tu (του)
テュ tyu (τιου)
ディ di (ντι) ドゥ du (ντου)
デュ dyu (ντυου)
ツァ tsa (τ'σα) ツェ tse (τ'σε) ツォ tso (τ'σο)
ファ fa (φα) フィ fi (φι) フェ fe (φε) フォ fo (φο)
フュ fyu (φυου)
  • † — Τα γράμματα με κόκκινο δε χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα ιαπωνικά.
  • ‡ — Το γράμμα を/ヲ wo γράφεται ω όταν χρησιμοποιείται ως μόριο στα σύγχρονα ιαπωνικά.
  • Γράμματα που οι λατινικές τους αποδόσεις τους υπάρχουν σε παρενθέσεις χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους ευφωνίας κατά το φαινόμενο rendaku/ ρέν'ντακου .