Κεντρική Ελλάδα

στατιστική περιφέρεια της Ελλάδας
Αυτό το λήμμα αφορά την στατιστική περιοχή NUTS της Κεντρικής Ελλάδας. Για το γεωγραφικό διαμέρισμα, δείτε: Στερεά Ελλάδα.

Η περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας αποτελεί μία από τις τέσσερις στατιστικές περιφέρειες της Ελλάδας πρώτου επιπέδου NUTS (οι άλλες τρεις είναι η Βόρεια Ελλάδα, τα Νησιά Αιγαίου και Κρήτη και η Αττική.) Οι στατιστικές πειφέρειες NUTS δημιουργήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δε διαρθρωμένες σε 4 επίπεδα, από τα οποία το πρώτο δεν χρησιμοποιείται στην Ελλάδα ως διοικητική διαίρεση παρά μόνο για σκοπούς απογραφής και καταγραφής στατιστικών δεδομένων από τις υπηρεσίες της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρώτο επίπεδο περιοχών NUTS της Ελλάδας:
  EL3: Αττική
  EL6: Κεντρική Ελλάδα

Η κατά NUTS Κεντρική Ελλάδα περιλαμβάνει πέντε περιφέρειες: Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η πρώτη περιφέρεια ανήκει στην Αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και οι υπόλοιπες στην Αποκεντρωμένη διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Παραπομπές Επεξεργασία