Άνοιγμα κυρίου μενού

Με τον όρο κλιματική αλλαγή αναφερόμαστε στη μεταβολή του παγκοσμίου κλίματος και ειδικότερα σε μεταβολές των μετεωρολογικών συνθηκών που εκτείνονται σε μεγάλη χρονική κλίμακα. Τέτοιου τύπου μεταβολές περιλαμβάνουν στατιστικά σημαντικές διακυμάνσεις ως προς τη μέση κατάσταση του κλίματος ή τη μεταβλητότητά του, που εκτείνονται σε βάθος χρόνου δεκαετιών ή περισσότερων ακόμα ετών. Οι κλιματικές αλλαγές οφείλονται σε φυσικές διαδικασίες, καθώς και σε ανθρώπινες δραστηριότητες με επιπτώσεις στο κλίμα, όπως η τροποποίηση της σύνθεσης της ατμόσφαιρας. Στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές (UNFCC), η κλιματική αλλαγή ορίζεται ειδικότερα ως η μεταβολή στο κλίμα που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες, διακρίνοντας τον όρο από την κλιματική μεταβλητότητα που έχει φυσικά αίτια.[1]

Τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της υπερκατανάλωσης προϊόντων του πρωτογενή τομέα, της αλόγιστης υπερκατανάλωσης των φυσικών πόρων και την αύξηση του πληθυσμού της γης υποβαθμίστηκε το φυσικό περιβάλλον με αποτέλεσμα να υπάρχει μια ανισορροπία μεταξύ των χωρών του ανεπτυγμένου και αναπτυσσόμενου κόσμου. Παγκόσμιος σκοπός των κρατών, φορέων και συλλόγων είναι η συνεργασία μεταξύ τους για την αειφόρο ανάπτυξη σε όλα τα γεωγραφικά επίπεδα και την καταπολέμηση της ανισότητας σε διεθνές επίπεδο. Ταυτόχρονα, είναι χαρακτηριστικό ότι έχει αναπτυχεί ένα παγκόσμιο κίνημα που ζητά την ισοκατανομή των περιβαλλοντικών βαρών και την κλιματική δικαιοσύνη.[2]

Οι κυριότεροι παράγοντες των φυσικών κλιματικών αλλαγώνΕπεξεργασία

Αν και υπάρχει συμφωνία μεταξύ των επιστημόνων ως προς το ότι στους παράγοντες αποδίδεται ο επηρεασμός των χαρακτηριστικών του ισοζυγίου ενέργειας μέσω της θερμοκρασιακής ισορροπίας, εντούτοις υπάρχουν διάφορες προτάσεις ως προς του πιθανούς παράγοντες. Πάντως αυτοί μπορεί να διακριθούν είτε σε ενδογενείς ή εξωγενείς, αναφορικά με το κλιματικό σύστημα. Εξαιρουμένου του ανθρώπινου παράγοντα και αδιακρίτως με το εάν πρόκειται για ενδογενής ή εξωγενής προέλευσης, οι υπόλοιποι κυριότεροι παράγοντες κατά τον Μαχαίρα, είναι οι μετακινήσεις των ηπείρων στην επιφάνεια της γης, οι ηφαιστειακές εκρήξεις, οι μεταβολές της ηλιακής δραστηριότητας, και οι ανωμαλίες στην γήινη κίνηση.[3]

Ανθρωπογενής κλιματική αλλαγήΕπεξεργασία

Οι άνθρωποι επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο το κλίμα και τη θερμοκρασία της γης μέσω της χρήσης ορυκτών καυσίμων, της αποψίλωσης των ομβρόφιλων δασών και της κτηνοτροφίας. Οι δραστηριότητες αυτές προσθέτουν τεράστιες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου στα αέρια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα, προκαλώντας αύξηση του φαινομένου του θερμοκηπίου και υπερθέρμανση του πλανήτη.[4]

Συμβολή αερίων στην αύξηση της θερμοκρασίαςΕπεξεργασία

Εξαιρουμένων των υδρατμών, τα κυριότερα αέρια που συμμετέχουν στην αύξηση της θερμοκρασίας είναι το διοξείδιο του άνθρακα ( ), μεθάνιο ( ), οξείδια του αζώτου ( ), χλωροφθοράνθρακες ( ) και όζον ( ).[5]

Χαρακτηριστικά κυριότερων αερίων θερμοκηπίουΕπεξεργασία

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται ο χρόνος ζωής και το δυναμικό θέρμανσης ανά κυριότερο αέριο θερμοκηπίου, ανηγμένο σε εκατονταετή βάση (δηλ. αιώνα).[6]

Αέριο Θερμοκηπίου Μ.Ο. Χρόνου Ζωής (σε έτη) Δυναμικό θέρμανσης (ανηγμένο στα 100έτη)
Διοξείδιο του άνθρακα ( ) βλέπε κάτω από πίνακα (1) 1
Μεθάνιο ( ) 12.4 28-36
Οξείδια του αζώτου ( ) 121 265-298
Χλωροφθοράνθρακες ( ) από βδομάδες ως χιλιάδες έτη ποικίλει, με τα ανώτερο να φτάνει τα 23500 έτη

(1) Δεν υπάρχει μοναδική ή και αντιπροσωπευτική τιμή, γιατί δεν καταστρέφεται αλλά ακολουθεί τον κύκλο του άνθρακα, ενώ μπορεί να μείνει στην ατμόσφαιρα για χιλιάδες έτη.

Πολιτικές μετρίασης της κλιματικής αλλαγήςΕπεξεργασία

Οι κυριότερες πολιτικές για την μετρίαση της κλιματικής αλλαγής συνίστανται στις ακόλουθες[7]:

 • προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
 • ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας,
 • μείωση των εκπομπών αερίων διοξειδίου του άνθρακα ( ),
 • αντισταθμιστικά μέτρα για τις παραγωγικές μονάδες.

Γενικότερα οι πολιτικές μετρίασης της κλιματικής αλλαγής αντιμετωπίζονται με μεγάλες προσδοκίες. Ένα από τους λόγους για αυτό είναι το γεγονός πως οδηγεί σε μία απεξάρτηση της οικονομίας των χωρών από τους υδρογονάνθρακες, οι οποίοι έχουν συνδεθεί με προβλήματα μη βιώσιμης ανάπτυξης και διασάλευσης της ειρήνης. Εντούτοις, έχει δειχθεί ότι ακόμα και οι πολιτικές της μετρίασης αφανώς μπορεί να συνδέονται με την ανάπτυξη ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, με τα τελευταία να αποτελούν μοχλό πίεσης στο νέο διαμορφούμενο από την ενέργεια γεωπολιτικό περιβάλλον.[8][9]

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

 1. United Nations Framework Convention on Climate Change, United Nations, 1992, Αρ.1, παρ.3
 2. Tokar, Brian, Κλιματική Δικαιοσύνη, Προοπτικές για την Κλιματική Κρίση και την Κοινωνική Αλλαγή, μτφρ. Σταύρος Καραγεωργάκης, Αντιγόνη, Θεσσαλονίκη, 2013.
 3. Μαχαίρας, Π. (2006). Κλιματικές Αλλαγές (Σημειώσεις). auth.gr. Θεσσαλονίκη: Τμήμα Εκδόσεων ΑΠΘ. Ανακτήθηκε στις 1 Δεκεμβρίου 2017. 
 4. «Αίτια της κλιματικής αλλαγής». europa.eu. European Commission. Ανακτήθηκε στις 1 Δεκεμβρίου 2017. 
 5. «Greenhouse Gases and Temperature». ete.cet.edu. Center for Educational Technologies of WJU. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 30 Νοεμβρίου 2018. Ανακτήθηκε στις 1 Δεκεμβρίου 2017. 
 6. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) (2013). Climate change 2013: The physical science basis. ipcc.ch. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. 
 7. «Climate change policies». eea.europa.eu. European Environmental Agency. Ανακτήθηκε στις 1 Δεκεμβρίου 2017. 
 8. Zizopoulos, Georgios (Δεκέμβριος 2017). Nuclear: Turkey like N. Korea?. Thessaloniki: Zizopoulos Georgios. ISBN 9789609397100. 
 9. «Nuclear: Turkey like N. Korea? (Sneak Preview)- Zizopoulos Georgios» (PDF). Ανακτήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2017.