Κλοπή

έγκλημα όπου παίρνει ένα άτομο στην κατοχή ιδιοκτησία που ανήκει σε άλλο άτομο χωρίς άδεια ή συμφωνία
Paul-Charles Chocarne-Moreau, The Cunning Thief, 1931

Η κλοπή είναι έγκλημα που τιμωρείται από τον Ποινικό Κώδικα στα άρθρα 372 ΠΚ επ. Είναι η αφαίρεση ξένου κινητού πράγματος από την κατοχή άλλου με σκοπό την παράνομη ιδιοποίηση. Στη βασική της μορφή είναι πλημμέλημα και τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.

Αντικειμενική υπόστασηΕπεξεργασία

Τα βασικά στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης είναι

  • το κινητό πράγμα: η καταπάτηση ξένων ακινήτων δεν μπορεί ποτέ να χαρακτηριστεί ως κλοπή
  • η αφαίρεση από την κατοχή άλλου: αν το πράγμα βρίσκεται ήδη στην κατοχή του δράστη πριν αποφασίσει ο τελευταίος να το ιδιοποιηθεί (είτε γιατί του το έχει εμπιστευθεί ο κύριος είτε γιατί το πήρε για άλλο λόγο), τότε διαπράττεται υπεξαίρεση και όχι κλοπή.
  • ο σκοπός της παράνομης ιδιοποίησης: το στοιχείο αυτό βρίσκεται μεταξύ υποκειμενικής και αντικειμενικής υπόστασης. Ο δράστης πρέπει να έχει σκοπό τη στιγμή της αφαίρεσης του πράγματος να το ιδιοποιηθεί. Δεν είνει κλοπή η αφαίρεση ξένου πράγματος με σκοπό την πρόσκαιρη χρήση και κατόπιν επιστροφή του στον αρχικό κάτοχο (αυτό δε σημαίνει όμως ότι πάντοτε επιτρέπεται, βλ. και ΠΚ 374Α -κλοπή χρήσης μεταφορικού μέσου).

Η αφαίρεση δεν πρέπει να έχει γίνει με βία, αλλιώς ο δράστης διαπράττει ληστεία και όχι κλοπή.

Υποκειμενική υπόστασηΕπεξεργασία

Η κλοπή απαιτεί δόλο του δράστη, κλοπή εξ αμελείας δεν υπάρχει. Ο δράστης πρέπει να έχει επιπλέον και σκοπό παράνομης ιδιοποίησης, δόλος μόνο ως προς την αφαίρεση του πράγματος δεν αρκεί. Γι' αυτό και η κλοπή ανήκει στα εγκλήματα "υπερχειλούς υποκειμενικής υπόστασης", επειδή ο νόμος απαιτεί εκτός από το δόλο του δράστη για την τέλεση της περιγραφόμενης πράξης και ένα επιπλέον υποκειμενικό στοιχείο, το σκοπό (εδώ το σκοπό παράνομης ιδιοποίησης), προκειμενου η πράξη να είναι αξιόποινη.

Διακεκριμένες μορφέςΕπεξεργασία

Υπάρχουν μορφές κλοπής ανάλογα με το αντικείμενο ή με τον τρόπο που τιμωρούνται βαρύτερα (διακεκριμένη κλοπή). Αν το αντικείμενο είναι "ιδιαίτερα μεγάλης αξίας" ο δράστης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Επίσης

  • α) αν από τόπο προορισμένο για θρησκευτική λατρεία αφαιρέθηκε πράγμα αφιερωμένο σ' αυτή,
  • β) αν αφαιρέθηκε πράγμα επιστημονικής, καλλιτεχνικής, αρχαιολογικής ή ιστορικής σημασίας που βρισκόταν σε συλλογή εκτιθέμενη σε κοινή θέα ή σε δημόσιο οίκημα ή σε άλλο δημόσιο τόπο
  • γ) αν αφαιρέθηκε πράγμα που μεταφερόταν με οποιοδήποτε δημόσιο συγκοινωνιακό μέσο ή ήταν τοποθετημένο σε χώρο προορισμένο για εναπόθεση πραγμάτων προς μεταφορά ή παραλαβή ή μεταφερόταν από ταξιδιώτη
  • δ) αν η κλοπή τελέστηκε από δύο ή περισσότερους που είχαν ενωθεί για να διαπράττουν κλοπές ή ληστείες,
  • ε) αν η πράξη τελέστηκε από πρόσωπο που διαπράττει κλοπές ή ληστείες κατ'επάγγελμα ή κατά συνήθεια ή
  • στ) αν η συνολική αξία των αντικειμένων της κλοπής υπερβαίνει το ποσό των 67.000 Ευρώ

τότε η κλοπή είναι κακούργημα και τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

Ελαφρύτερη μορφή κλοπής είναι η κλοπή ευτελούς αξίας (φυλάκιση ως έξι μηνών ή χρηματική ποινή), η οποία μάλιστα αν έγινε από ανάγκη για άμεση χρήση ή ανάλωση μπορεί κατά την κρίση του δικαστηρίου να παραμείνει και ατιμώρητη (πβ. Γιάννης Αγιάννης).

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία

Ποινικός Κώδικας