Στη Ρητορική, μερισμός ονομάζεται το σχήμα λόγου κατά το οποίο μια συνολική πράξη ή ολότητα διαιρείται στα διάφορα μέρη της. Το σχήμα αυτό χρησιμοποιήθηκε πολύ από τους αρχαίους Έλληνες ρήτορες, όπως για παράδειγμα: «τα γ΄ εν αυτη τη πόλει νυν άμεινον έχει. Και τι αν ειπείν τις έχει; Τας επάλξεις ας κονιώμεν, και τας οδούς ας επισκευάζομεν, και κρήνας και λήρους;» (Δημοσθένους Ολυνθιακός Γ΄ 29).

Όμως ο τρόπος αυτός έκφρασης απαντάται και στον Όμηρο.

Πηγές Επεξεργασία

  • Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου τ.13ος, σ.278