Μεταναστευτικές ροές

μόνιμη αλλαγή κατοικίας ανθρώπων

Η ανθρώπινη μετανάστευση είναι μία μετακίνηση προσώπων από ένα μέρος σε ένα άλλο με την πρόθεση να εγκατασταθούν προσωρινά ή μόνιμα στη νέα θέση. Η κίνηση γίνεται συνήθως σε μεγάλες αποστάσεις και από τη μία Χώρα στην άλλη, αν και είναι δυνατή η λεγόμενη εσωτερική μετανάστευση. Η μετανάστευση μπορεί να αφορά σε άτομα, οικογένειες ή μεγάλες ομάδες ατόμων. Η ανθρώπινη μετανάστευση είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που οφείλεται σε διάφορους λόγους.

Οι μετακινήσεις των νομαδικών πληθυσμών δεν θεωρούνται κανονικά ως ένα είδος μετανάστευσης, καθώς δεν υπάρχει κάποια πρόθεση εκ μέρους των νομάδων να εγκατασταθούν σε ένα μέρος, επειδή η κίνησή τους διατηρείται γενικά συνεχής. Φυσικά, ούτε η μετακίνηση των προσώπων λόγω τουρισμού ή προσκυνήματος είναι ένα είδος μετανάστευσης, διότι ούτε στην περίπτωση αυτή δεν συντρέχει η προϋπόθεση της εγκατάστασης στον τόπο προορισμού.

Η ανθρώπινη μετανάστευση συνεχίστηκε, κατά τη διάρκεια της ιστορίας της, τόσο υπό τη μορφή εθελοντικής μετανάστευσης στο εσωτερικό μίας περιοχής ή μίας χώρας, όσο υπό τη μορφή ακούσιας ή αναγκαστικής μετανάστευσης. Αυτή η τελευταία αφορά ή αφορούσε στη δουλεία, την εμπορία ανθρώπων και την εθνοκάθαρση.

Η εγκατάσταση ή η είσοδος προσώπων σε έναν τόπο διαφορετικό από τον τόπο καταγωγής ονομάζεται μετανάστευση (προς έναν τόπο προορισμού), ενώ η μετακίνηση από τον τόπο προέλευσης προς άλλο προορισμό παίρνει το όνομα της μετανάστευσης (από την χώρα καταγωγής - στην Ελλάδα και για τα δύο είδη χρησιμοποιείται ο όρος "μετανάστευση").

Μικροί πληθυσμοί οι οποίοι μεταναστεύουν για να αναπτυχθούν σε μία επικράτεια χωρίς οικισμούς ονομάζονται αποικίες (οικισμοί αποίκων), ενώ οι άνθρωποι που έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας της μετανάστευσης και του αποικισμού ορίζονται ως πρόσφυγες.

Η διεθνής οργάνωση η οποία ασχολείται με τις μεταναστευτικές ροές είναι η Διεθνής Οργάνωση Μετανάστευσης, που ιδρύθηκε το 1951.

Σχετικά λήμματα

Επεξεργασία