Μη δομημένα δεδομένα

πληροφορίες που είτε δεν έχουν προκαθορισμένη δομή είτε δεν είναι οργανωμένες με προκαθορισμένο τρόπο

Τα μη δομημένα δεδομένα ή αδόμητα δεδομένα (αγγλικά: unstructured data) είναι δεδομένα τα οποία, σε αντίθεση με τα δομημένα δεδομένα, δε συμμορφώνονται με ένα προκαθορισμένο μοντέλο δεδομένων. Ενδεικτικά παραδείγματα μη δομημένων δεδομένων αποτελούν τα κείμενα μεγάλου όγκου ή κείμενα σε μη επεξεργάσιμη μορφή, εικόνες, ήχοι, βίντεο καθώς και το περιεχόμενο μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Το βασικό μειονέκτημα των μη δομημένων δεδομένων είναι πως δεν μπορούν να επεξεργαστούν από τις «παραδοσιακές» βάσεις δεδομένων, όμως πολλές νέες τεχνολογίες έχουν αυξήσει την ικανότητα αποθήκευσης και επεξεργασίας τους. Το πλεονέκτημά τους είναι ότι η επεξεργασία τους μπορεί να προσφέρει πολύτιμη γνώση.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία

Δείτε επίσης

Επεξεργασία