Μοντελοποίηση πολιτικής

Μοντελοποίηση πολιτικής (αγγλικά: policy modelling) είναι η διαδικασία δημιουργίας του μοντέλου μιας πολιτικής. Αποτελεί ερευνητικό έργο το οποίο εντοπίζει και αξιολογεί τις αιτίες και της επιπτώσεις πολιτικών στο στάδιο της μελέτης ή στο στάδιο της εφαρμογής. Συγκεκριμένα, μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των επιπτώσεων μιας πολιτικής στους διάφορους τομείς του δημόσιου τομέα ή της κοινωνίας, καθώς και τα πιθανά αποτελέσματα από τη μεταβολή μιας πολιτικής σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Τα μοντέλα πολιτικής βοηθούν στη λήψη ορθότερων αποφάσεων και στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων με απώτερο σκοπό την επίτευξη του μέγιστου οφέλους για την κοινωνία.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία