Αυτό το λήμμα αφορά τη νότα Ντο. Για για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Ντο.

Στην ορολογία της τονικότητας Ντο (Do ή C) είναι η πρώτη νότα του σολφέζ. Η κεντρική Ντο έχει συχνότητα 261.6 Hz, και αναγράφεται ως Ντο4, όταν χρησιμοποιείται η κεντρική Λα για κούρδισμα οργάνων.

Κεντρική Ντο Play .

Γραφική αναπαράσταση

Επεξεργασία
 
Η κεντρική Ντο, σε όλα τα κλειδιά
 
Η θέση της κεντρικής Ντο σε πληκτροφόρο

Κλίμακες

Επεξεργασία

Συχνές κλίμακες που ξεκινάνε με Ντο:

  • Ντο μείζονα: Ντο Ρε Μι Φα Σολ Λα Σι Ντο
  • Ντο ελάσσονα: Ντο Ρε Μι♭ Φα Σολ Λαb Σι♭ Ντο
  • Ντο αρμονική ελάσσονα: Ντο Ρε Μι♭ Φα Σολ Λα♭ Σι Ντο
  • Ντο μελωδική ελάσσονα (Ανιούσα): Ντο Ρε Μι♭ Φα Σολ Λα Σι Ντο
  • Ντο μελωδική ελάσσονα (Κατιούσα): Ντο Σι♭ Λα♭ Σολ Φα Μι♭ Ρε Ντο.

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία
  • Αdolphe Danhauser, Théorie de la musique : Édition revue et corrigée par Henri Rabaud, Paris, Henry Lemoine, 1929, 128 p
  • Claude Abromont et Eugène de Montalembert, Guide de la théorie de la musique, Librairie Arthème Fayard et Éditions Henry Lemoine, coll. « Les indispensables de la musique », 2001, 608

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία
Γερμανικοί