Ως νόθευση ορίζεται η γενικώς η κατά την σύσταση, το περιεχόμενο, την ποιότητα ή την ταυτότητα αλλοίωση υλικών πραγμάτων (ποτών, τροφίμων, εγγράφων, σφραγίδων κ.α.) συνηρτημένων προς έννομα αγαθά (περιουσία, υγεία, τιμή κλπ).

Ειδικότερα η δια τιμωρητών πράξεων ή παραλείψεων δημιουργία ή δυνατότητα δημιουργίας εσφαλμένων πεποιθήσεων περί την υπόσταση υλικών και άυλων αγαθών και η ως εκ τούτου πρόκληση βλάβης (της υγείας, της τιμής, της περιουσίας) ή κινδύνου βλάβης φυσικών ή νομικώ προσώπων.

Ο όρος νόθευση ή νοθεία, αφορά ένα σύνολο αξιόποινων πράξεων που καλύπτουν νομοτεχνικώς όλο το φάσμα της εγκληματικής δράσης και αντιστοιχούν σε εξειδικευμένα πταίσματα, πλημμελήματα και κακουργήματα του Ποινικού Κώδικα και των ειδικών ποινικών νόμων.