Νόμος του Νερνστ

φυσικός νόμος

Στην ηλεκτρόλυση τα ηλεκτρόδια διακρίνονται σε απλά και σύνθετα και υπακούουν στο Νόμο του Νερνστ. Ο νόμος αυτός αφορά το δυναμικό που αναπτύσσεται γενικά από την επαφή μετάλλου-ηλεκτρολύτη και εφαρμόζεται σε συστήματα που περιέχουν οξειδωτή και αναγωγέα. Ο πλήρης νόμος του Νερνστ για ένα σύστημα που περιέχει οξειδωτή και αναγωγέα εκφράζεται από τη σχέση:

OX = συγκέντρωση οξειδωτή
red = συγκέντρωση αναγωγέα
b,a = αριθμός moles από την στοιχειομετρική αντίδραση
Ε0 είναι το κανονικό δυναμικό, δηλαδή το δυναμικό που αναπτύσσεται μεταξύ ηλεκτροδίου και ηλεκτρολύτη, όταν ως ηλεκτρόδιο αναφοράς χρησιμοποιηθεί το ηλεκτρόδιο υδρογόνου.

Σε υδατικό διάλυμα μετάλλου, αν Ε0 μετάλλου > Ε0 υδρογόνου τότε έχουμε αναγωγή του μετάλλου. Σε αντίθετη περίπτωση έχουμε οξείδωση.