Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ

Το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (αγγλικά: United Nations Economic and Social Council - ECOSOC) είναι ένα από τα χαρακτηριζόμενα ως κύρια όργανα του ΟΗΕ, του οποίου η σύσταση, οι επιμέρους αρμοδιότητες και τα καθήκοντα προβλέπονται από τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ.

Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
ΣυντομογραφίαECOSOC
Ίδρυση1945
ΤύποςΚύριο όργανο
Επικεφαλής Frederick Musiiwa Makamure Shava
(Πρόεδρος)
Ιστότοποςun.org

Ο ΟΗΕ εκτός από την επιδίωξη της διατήρησης της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας επιδιώκει και την ευημερία των ατόμων. Για το σκοπό αυτό ο Καταστατικός Χάρτης του Οργανισμού περιέλαβε διατάξεις για διεθνή οικονομική και κοινωνική συνεργασία. Η παρακολούθηση και η εφαρμογή αυτών ασκείται από το εν λόγω Συμβούλιο.

Σύνθεση Συμβουλίου

Επεξεργασία

Το ΟΚΣ συγκροτείται από 54 Χώρες-μέλη του ΟΗΕ που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για τρία χρόνια. Κάθε χρόνο όμως, γίνεται ανανέωση του 1/3 των μελών του, δηλαδή 18 μελών. Οι θέσεις μοιράζονται έτσι ώστε να υπάρχει δίκαια γεωγραφική εκπροσώπηση, με 14 για την Αφρική, 11 για την Ασία και τον Ειρηνικό, 6 για την ανατολική Ευρώπη, 10 για την Λατινική Αμερική και τις νήσους της Καραϊβικής και 13 για την Δυτική Ευρώπη και λοιπά.[1]


Στη σύνθεση του ΟΚΣ συμμετέχουν πάντοτε οι πέντε Μεγάλες Δυνάμεις που συγκροτούν τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE.

  • Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις του ΟΣΚ λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα, τα οποία και ψηφίζουν.

Αρμοδιότητες ΟΚΣ

Επεξεργασία

Το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο αυτό, (ΟΚΣ), είναι το «καθ΄ ύλην» αρμόδιο όργανο του ΟΗΕ που συντονίζει το οικονομικό και κοινωνικό έργο των Ηνωμένων Εθνών.
Ειδικότερα στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται συστάσεις και εισηγήσεις δραστηριοτήτων οι οποίες έχουν σχέση κυρίως με θέματα ανάπτυξης, παγκόσμιου εμπορίου, εκβιομηχάνισης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, δικαιώματα του ανθρώπου, ισότητας των φύλων, κατάστασης των γυναικείων πληθυσμών, κοινωνικής πρόνοιας, ανάπτυξης επιστήμης και τεχνολογίας, πρόληψης του εγκλήματος, καθώς και πλήθος άλλων οικονομικών και κοινωνικών ζητημάτων.

Γενικά το ΟΚΣ φέρεται με τον χαρακτήρα ενός οργάνου προεργασίας, συντονισμού και εκτέλεσης στους παραπάνω τομείς ενδιαφέροντός του, που σε γενικές γραμμές προσδιορίζονται και οι αρμοδιότητές του οι οποίες συνοπτικά είναι:

  1. Η ευθύνη για την οικονομική και κοινωνική δράση του ΟΗΕ
  2. Η εισήγηση μελετών, εκθέσεων και συστάσεων σε διεθνή ζητήματα που αφορούν οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, εκπαιδευτικά, υγείας, φυσικών πόρων κ.λπ.
  3. Η δια συστάσεων προαγωγή του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες.
  4. Η σύγκλιση διεθνών διασκέψεων και η προεργασία σύνταξης προσχεδίων διεθνών συμβάσεων σε θέματα αρμοδιότητάς του, προκειμένου στη συνέχεια να υποβληθούν για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
  5. Τέλος η διαπραγμάτευση συμφωνιών με τις εξειδικευμένες οργανώσεις του ΟΗΕ των οποίων επίσης συντονίζει τη δράση τους.

Σκοποί του ΟΚΣ

Επεξεργασία
 
Η αίθουσα του ΟΚΣ του ΟΗΕ

Οι κύριοι σκοποί για τους οποίους ιδρύθηκε το Συμβούλιο αυτό όπως φέρονται στον Καταστατικό Χάρτη είναι οι ακόλουθοι τρεις:

  1. Η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και γενικά η ανύψωση του επιπέδου της ζωής.
  2. Η με κάθε τρόπο προαγωγή εκπαιδευτικών ζητημάτων, υγείας και άλλων συναφών, και
  3. Ο καθολικός σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις θεμελιώδεις ελευθερίες.

Παραπομπές

Επεξεργασία
  • Α. Ζιμπουλάκη "Διεθνές Δίκαιο" - Αθήνα 1979, σ.122-123

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία