Οντολογία (πληροφορική)

καθορισμός μιας έννοιας

Στην πληροφορική, οντολογία είναι ένας τυπικός και σαφής ορισμός μιας κοινής και συμφωνημένης εννοιολογικής μορφοποίησης που αφορά σε ένα πεδίο ενδιαφέροντος. Αυτή η τυπική αναπαράσταση γνώσης ως ένα σύνολο εννοιών, σχέσεων και ιδιοτήτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συλλογιστική (εξαγωγή συμπερασμάτων/νέας γνώσης) και για την δομημένη περιγραφή γνώσης ενός πεδίου ενδιαφέροντος.

Παράδειγμα οντολογίας με γραφική αναπαράσταση: η Mason-ontology.

Οι οντολογίες έχουν καθιερωθεί ως δομημένα πλαίσια για την οργάνωση πληροφορίας και χρησιμοποιούνται κυρίως στην Τεχνητή Νοημοσύνη, στον σημασιολογικό ιστό, στη βιοπληροφορική, στην επιστήμη Βιβλιοθηκονομίας, και σε άλλες επιστήμες/κλάδους ως μια μορφή αναπαράστασης γνώσης για τον κόσμο.

Μηχανική ΟντολογιώνΕπεξεργασία

Μηχανική Οντολογιών (ή ανάπτυξη οντολογιών) είναι ένα υπο-πεδίο της Μηχανικής Γνώσης που μελετά τις μεθόδους και μεθοδολογίες για την ανάπτυξη οντολογιών: όλες εκείνες τις διαδικασίες που αφορούν ένα κύκλο ζωής μιας οντολογίας, δηλ. από την αρχική σύλληψη μέχρι την επαναχρησιμοποίησή της (αυτοσχεδιασμός, διόρθωση, διαχείριση εκδόσεων, σύγκριση, αντιστοίχηση, συγχώνευση, αξιολόγηση), καθώς και την μελέτη των εργαλείων που απαιτούνται για την υποστήριξη των διαδικασιών αυτών. Από τις πιο γνωστές και μοντέρνες μεθοδολογίες που υποστηρίζουν και την συνεργατική ανάπτυξη οντολογιών είναι η DILIGENT,η HCOME, και η DOGMA.

Επιλεγμένες ΤεχνολογίεςΕπεξεργασία

  • The NeOn Toolkit
  • Watson
  • The Alignment API
  • OntologyDesignPatterns.org
  • Protégé 4
  • HCONE2 και Shared(HCONE)
  • SimMetrics

Σχετική ΒιβλιογραφίαΕπεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία