Κυριακή προσευχή

Πάτερ Ημών
(Ανακατεύθυνση από Πάτερ ημών)

Κυριακή προσευχή ή Υποδειγματική προσευχή, περισσότερο όμως γνωστή ως Πάτερ Ημών από τις εναρκτήριες λέξεις της, ονομάζεται η κυρίαρχη προσευχή των Χριστιανών.

Η Προσευχή αυτή παραδόθηκε από τον ίδιο τον «Κύριον» Ιησού Χριστό (εξου και ο χαρακτηρισμός «Κυριακή»), στους μαθητές του, όπως αυτή αναφέρεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφ. 6:9-13, σύμφωνα με το ακόλουθο κείμενο:

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ Πονηροῦ,(א, D, B, Z, f1) [ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας (W, K, L, Δ, Θ, f13 ; Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων 8:2, PG 57:282)]. Αμήν.
«Πάτερ Ημών», Codex Sinaiticus, GA 01[1]
«Πάτερ Ημών», Codex Washingtonianus, GA 032
«Πάτερ Ημών», Codex Washington, GA 032[2]
«Πάτερ Ημών», Codex Cyprius, GA 017[3]

Παρά ταύτα η προσευχή αυτή κατά τους πρώτους χρόνους του χριστιανισμού δεν ήταν πλήρως καθιερωμένη ως προσευχή των Χριστιανών. Καθιερώθηκε αργότερα ως πρότυπο όταν πλέον είχε γενικευθεί η Καινή Διαθήκη.

Καθιέρωση πρωινής προσευχήςΕπεξεργασία

Επί Βασιλείας Γεωργίου του Α΄ το «Πάτερ ημών» καθιερώθηκε ως πρωινή προσευχή σ΄ όλα τα σχολεία της επικράτειας καθώς και σ΄ όλους τους στρατιωτικούς σχηματισμούς και πολεμικά πλοία, μετά την ανάκρουση του εωθινού και πριν την έπαρση της σημαίας. Νεότερα και οι ελληνικοί κρατικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, (ΕΙΡ και ΥΕΝΕΔ) και Κύπρου ξεκινούσαν το πρόγραμμά τους με το «Πάτερ ημών».

ΛειτουργικήΕπεξεργασία

Κατά την τέλεση του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας η «Κυριακή προσευχή» απαγγέλλεται λίγο πριν την κοινωνία των Τιμίων Δώρων και αμέσως μετά την ευχή της μετάληψης την οποία μυστικά αναγιγνώσκει ο ιερέας, η οποία και καταλήγει με την εκφώνηση «Και καταξίωσον ημάς, Δέσποτα, μετά παρρησίας ακατακρίτως …». Αμέσως μετά ακολουθεί το «Πάτερ ημών» μετά το οποίο ο ιερέας απαγγέλλει το δοξαστικό: «Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος …».

Σημειώνεται ότι η Κυριακή προσευχή καθιερώθηκε να απαγγέλλεται στο μέρος εκείνο της λειτουργίας το χαρακτηριζόμενο «των πιστών» διότι, κατά τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, μόνο στους πιστούς επιτρέπεται το δικαίωμα να λέγουν την προσευχή αυτή, ακριβώς πριν την Θεία Κοινωνία αιτούμενοι τον πνευματικόν άρτον της ζωής (του σώματος του Κυρίου) .

Το κείμενοΕπεξεργασία

Πρωτότυπο στην Ελληνιστική Κοινή[4]Επεξεργασία

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς,
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ Πονηροῦ,
ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας.
̓Αμήν.

Μετάφραση Νικολάου Ι. Σωτηρόπουλου[5] στη δημοτικήΕπεξεργασία

Ουράνιε πατέρα μας, να δοξάζεται το όνομά σου·
να έρχεται η βασιλεία σου (να βασιλεύεις σε μας, να κυβερνάς τη ζωή μας)·
να γίνεται το θέλημά σου, όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη·
το ψωμί μας το αναγκαίο για τη ζωή δώσε μας σήμερα·
και χάρισέ μας τα χρέη μας (τα αμαρτήματά μας), όπως και εμείς χαρίζουμε στους χρεώστες μας (σ’ όσους αμάρτησαν σε μας).
Και να μην επιτρέψεις να υποκύψουμε σε πειρασμό, αλλά γλύτωσε μας από τον Πονηρό.
Διότι δική σου (και όχι του Πονηρού) είναι η βασιλική εξουσία και η δύναμη και η ισχύς στους αιώνες.
Αμήν.

Μετάφραση Βάμβα στη δημοτική[6]Επεξεργασία

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου,
ελθέτω η βασιλεία σου,
γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γής.
Τον άρτον ημών τον επιούσιον, δος εις ημάς σήμερον,
και συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, καθώς και ημείς συγχωρούμεν εις τους αμαρτάνοντας εις ημάς,
και μη φέρης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού.
Διότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας.
Αμήν.

Μετάφραση Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας[7] στη δημοτικήΕπεξεργασία

Πατέρα μας, που βρίσκεσαι στους ουρανούς, κάνε να σε δοξάσουν όλοι ως Θεό,
να έρθει η βασιλεία σου·
να γίνει το θέλημά σου και από τους ανθρώπους, όπως γίνεται από τις ουράνιες δυνάμεις.
Δώσε μας σήμερα τον απαραίτητο για τη ζωή μας άρτο.
Και χάρισέ μας τα χρέη των αμαρτιών μας, όπως κι εμείς τα χαρίζουμε στους δικούς μας οφειλέτες.
Και μη μας αφήσεις να πέσουμε σε πειρασμό, αλλά γλίτωσέ μας από τον Πονηρό.
Γιατί σ’ εσένα ανήκει παντοτινά η βασιλεία, η δύναμη και η δόξα.
Αμήν.

Στα αγγλικά (Υπάρχουν και παραλλαγές)[8][9][10]Επεξεργασία

Our Father in heaven,  glorified be your name,
your kingdom come,
your will be done, on earth as it is in heaven,
give us today our daily bread,
and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.
Do not permit us to succumb to temptation, but rescue us from the Evil one.
Amen.

Στα ισπανικά[11]Επεξεργασία

Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.

Venga tu reino.

Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.

Danos hoy el pan nuestro de cada día.

Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores.

Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.

Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás.

Amén.

Στα λατινικά[12]Επεξεργασία

Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.
Amen.

Στα αραβικά[13]Επεξεργασία

ابانا الذي في السموات. ليتقدس اسمك.
ليأت ملكوتك.
لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض.
خبزنا كفافنا اعطنا اليوم.
واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا.
ول تدخلنا في تجربة. لكن نجنا من الشرير.
لان لك الملك والقوة والمجد الى الابد.
آمين.

Στα αραμαϊκάΕπεξεργασία

ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ
ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ
ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ
ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ
ܐܝܟܢܐ ܕܒܫܡܝܐ ܐܦ ܒܪܥܐ
ܗܒ ܠܢ ܠܚܡܐ ܕܣܘܢܩܢܢ ܝܘܡܢܐ
ܘܫܒܘܩ ܠܢ ܚܘܒܝܢ ܘܚܬܗܝܢ
ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܫܒܩܢ ܠܚܝܒܝܢ
ܠܐ ܬܥܠܢ ܠܢܣܝܘܢܐ
ܐܠܐ ܦܨܐ ܠܢ ܡܢ ܒܝܫܐ
ܡܛܠ ܕܕܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ
ܘܚܝܠܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ
ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ
ܐܡܝܢ

Στα κινεζικά (CUVMPT)[14]Επεξεργασία

我們在天上的父,願人都尊你的名為聖,

願你的國降臨,

願你的旨意行在地上,如同行在天上。

我們日用的飲食,今日賜給我們。

免我們的債,如同我們免了人的債。

不叫我們遇見試探,救我們脫離凶惡。

因為國度、權柄、榮耀,全是你的,直到永遠。

阿們。

Βιβλιογραφικές σημειώσειςΕπεξεργασία

 1. «Manuscript GA 01 - CSNTM». www.csntm.org. Ανακτήθηκε στις 2 Ιουλίου 2020. 
 2. «Manuscript GA 032 - CSNTM». www.csntm.org. Ανακτήθηκε στις 2 Ιουλίου 2020. 
 3. «Manuscript GA 017 - CSNTM». www.csntm.org. Ανακτήθηκε στις 2 Ιουλίου 2020. 
 4. «Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος». www.apostoliki-diakonia.gr. Ανακτήθηκε στις 24 Ιουνίου 2020. 
 5. «Η Καινή Διαθήκη. Νικόλαος Σωτηρόπουλος.pdf». www.docdroid.net (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 24 Ιουνίου 2020. 
 6. «Ματθαίος, Κεφάλαιο 6, Κείμενο Βάμβα | Αγία Γραφή | Newlife4you.gr». www.newlife4you.gr. Ανακτήθηκε στις 24 Ιουνίου 2020. 
 7. «Global.Bible». greek.global.bible. Ανακτήθηκε στις 24 Ιουνίου 2020. 
 8. «Matthew 6 NIV». biblehub.com. Ανακτήθηκε στις 24 Ιουνίου 2020. 
 9. «Matthew 6 NASB». biblehub.com. Ανακτήθηκε στις 24 Ιουνίου 2020. 
 10. Aquinas, Thomas; Albertus (Magnus), Saint (1988). Albert & Thomas: Selected Writings. Paulist Press. ISBN 978-0-8091-3022-1. 
 11. «Mateo 6 La Biblia de las Américas». bibliaparalela.com. Ανακτήθηκε στις 24 Ιουνίου 2020. 
 12. «Matthaeus 6 Vulgata Clementina». biblehub.com. Ανακτήθηκε στις 24 Ιουνίου 2020. 
 13. «ﻣﺘﻰ 6 Arabic: Smith & Van Dyke». biblehub.com. Ανακτήθηκε στις 24 Ιουνίου 2020. 
 14. «馬太福音 6 在並行查看章節 (Parallel Chapters)». holybible.com.cn. Ανακτήθηκε στις 24 Ιουνίου 2020.