Η παραπομπή, που αφορά στην ευρετηρίαση ή και την καταλογογράφηση, υποδεικνύει την μετάβαση από μια θεματική ή άλλη επικεφαλίδα σε μια άλλη. Μια παραπομπή μπορεί να εμφανίζεται με τρεις μορφές. Αρχικά με τη μορφή βλέπε (see), που οδηγεί τον χρήστη να ψάξει σε άλλο συνώνυμο δοκίμο όρο για το θέμα που τον ενδιαφέρει, ή με τη μορφή της αμοιβαίας έννοιας ενός όρου, δηλαδή, βλέπε επίσης (see also). Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης μπορεί παράλληλα να κοιτάξει και σε άλλους όρους που σχετίζονται με το θέμα του, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε πιο εξειδικευμένοι είτε γενικότεροι σε σχέση με τον αρχικό όρο που επιλέχθηκε. Επίσης, ως παραπομπή θεωρείται και η βιβλιογραφική παραπομπή εντός κειμένου η οποία κατευθύνει τον μελετητή σε παραπλήσια του θέματος τεκμήρια και αποδεικνύει την εγκυρότητα των πληροφοριών που μεταδίδονται.

Βιβλιογραφία Επεξεργασία

  • Gorman, M. and Winkler, Paul,(eds.), 1988. Anglo – American cataloguing rules. U.S.A.: American Library Association.
  • Ζαφειρόπουλος, Κ., 2005. Πως γίνεται μια επιστημονική εργασία:επιστημονική έρευνα και συγγραφή εργασιών. Αθήνα: Κριτική.