Ο όρος παρεκτροπή πυξίδας (compass deviation) αφορά μόνο την μαγνητική πυξίδα.

  • Παρεκτροπή μαγνητικής πυξίδας (Τρ) ονομάζεται η γωνία που σχηματίζει ο Βορράς πυξίδας (Βπ) με τον μαγνητικό Βορρά (Βμ). Η παρεκτροπή χαρακτηρίζεται από την κατεύθυνση που δημιουργείται σε ανατολική, ή δεξιά, ή θετική, ή East, (Α/δ/+/Ε) και σε δυτική, ή αριστερά, ή αρνητική, ή West (Δ/ρ/-/W) ανάλογα δηλαδή αν ο βορράς πυξίδας βρίσκεται δεξιότερα ή αριστερότερα του μαγνητικού Βορρά.
  • Η παρεκτροπή δεν θα πρέπει να συγχέεται με την απόκλιση που έχει να κάνει με τον γήινο Βόρειο Πόλο.

Μεταβολή παρεκτροπής

Επεξεργασία

Η παρατηρούμενη παρεκτροπή αν και θεωρείται μόνιμη σε μια πυξίδα εντούτοις μεταβάλλεται:

  1. Από πυξίδα σε πυξίδα του ίδιου του πλοίου και τούτο λόγω της, "κατά θέση", διαφορετικής κατανομής του σιδερένιου περιβλήματος του πλοίου και
  2. Κατά την πορεία του πλοίου, που συμβαίνει στην ίδια την πυξίδα, και τούτο λόγω της μεταβολής της σχετικής θέσης της βελόνης της πυξίδας σε σχέση με το πέριξ σιδερένιο περίβλημα του πλοίου.

Πινακίδιο παρεκτροπών

Επεξεργασία

Οι παρατηρούμενες τιμές της παρεκτροπής κάθε πυξίδας περιέχονται σε ειδικό πινακίδιο που ονομάζεται πινακίδιο παρεκτροπών με το οποίο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο το πλοίο για κάθε μόνιμα εγκατεστημένη μαγνητική πυξίδα. Σ΄ αυτό το πινακίδιο αναγράφονται ανά 10 ή 15 μοίρες πορείας η τιμή της παρεκτροπής καθώς και η ονομασία της για την συγκεκριμένη πυξίδα.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία