Ως Πορεία πλοίου ή πλεύση (course) χαρακτηρίζεται η κατεύθυνση που κινείται ένα πλοίο υπό ορισμένη γωνία, που ορίζεται από τον Βορρά και της κεντρικής γραμμής του διαμήκους του πλοίου που λέγεται γραμμή πλώρης ή ιθύνουσα γραμμή (lubber's line).

Στους ναυτικούς χάρτες η πορεία που πρέπει ν΄ ακολουθήσει ένα πλοίο από ένα τόπο σε άλλο παρίσταται ως ευθεία γραμμή που συνδέει τους δύο τόπους, αν και εφόσον στο μεταξύ θαλάσσιο χώρο δεν παρεμβάλονται φυσικά εμπόδια ή άλλοι κίνδυνοι, διαφορετικά παριστάνεται ως τεθλασμένη.

Είδη πορειών πλοίου Επεξεργασία

 
Σχηματική παράσταση πορείας πλοίου (ερυθρό χρώμα η γραμμή πλώρης), Nc: Βορράς πυξίδας,Nm: Μαγνητικός Βορράς, Nv: Αληθής Βορράς, d: Παρεκτροπή πυξίδας, D: Απόκλιση, Cc: Πορεία πυξίδας και Cv: Αληθής πορεία

Οι πορείες των πλοίων χαρακτηρίζονται ανάλογα με τον Βορρά που προσδιορίζονται, δηλαδή τον αληθή, τον μαγνητικό ή τον Βορρά πυξίδας. Συνεπώς οι πορείες είναι:

  1. Αληθής πορεία (true course), γωνία μεταξύ αληθούς Βορρά και της γραμμής πλώρης. Στους υπολογισμούς* συμβολίζεται ως ζλ
  2. Μαγνητική πορεία (magnetic course), γωνία μεταξύ μαγνητικού Βορρά και της γραμμής πλώρης. Συμβολίζεται συνήθως ως ζμ, και
  3. Πορεία πυξίδας (compass course), γωνία μεταξύ Βορρά πυξίδας και της γραμμής πλώρης. Συμβολίζεται συνήθως ως ζπ.

(*) Στους υπολογισμούς των Ελλήνων ναυτικών.

Μέτρηση πορειών Επεξεργασία

Σήμερα οι πορείες των πλοίων μετρούνται και αποδίδονται αποκλειστικά σε μοίρες από 000° μέχρι 360° και πάντα κατά την ολοκυκλική διαίρεση του ανεμολογίου αρχίζοντας από τα δεξιά της κατεύθυνσης του Βορρά και πάντοτε με τρεις αριθμούς π.χ. ζλ= 185°, ή 005°, ή 356°.
Παλαιότερα αποδίδονταν με τεταρτοκυκλική μέτρηση των πορειών με διψήφιο αριθμό από 00°-90° με αρχή μέτρησης τον Βορρά ή το Νότο, προς Απηλιώτη (Ανατολή), ή Ζέφυρο (Δύση). Έτσι η απόδοση σε τεταρτοκυκλική τιμή χρησιμοποιούνταν επιπλέον γράμματα στην αρχή και στο τέλος. Τα παραπάνω παραδείγματα τεταρτοκυκλικά είναι αντίστοιχα: Ν05°Ζ, Β05°Α, Β04°Ζ. Ο τρόπος αυτός σήμερα έχει εγκαταλειφθεί.

Δείτε επίσης Επεξεργασία