Στη Γεωμετρία ως γραμμή χαρακτηρίζεται το νοητό ή εμφανές σχήμα που παρουσιάζει ένα σημείο κινούμενο στο χώρο. Η γραμμή έχει μία μόνο διάσταση αυτή του μήκους. Ανάλογα της διαδρομής του σημείου στο χώρο η γραμμή μπορεί να είναι:

  1. Ευθεία: οπότε και αποτελεί τη συντομότερη οδό από εκκίνηση μέχρι στάσης του σημείου.
  2. Τεθλασμένη που περιέχει ευθύγραμμα τμήματα σχηματίζοντας γωνίες.
  3. Καμπύλη της οποίας κανένα τμήμα, ακόμη και το μικρότερο, δεν είναι ευθεία.
  4. Μεικτή της οποίας τμήματα είναι ευθύγραμμα και καμπύλα.
  5. Επίπεδη της οποίας όλα τα σημεία βρίσκονται στο αυτό επίπεδο και
  6. Στρεβλή της οποίας όλα τα σημεία δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο (π.χ. σχήμα σπειροειδούς ελατηρίου).

Με βάση τη γεωμετρική αυτή ερμηνεία του όρου, η λέξη γραμμή στην ελληνική γλώσσα παρουσιάζει πολλές δευτερεύουσες ή και μεταφορικές σημασίες όπως π.χ. στη μετρολογία, γενεαλογία, ναυπηγική κ.λπ ή και ως επίθετο π.χ. σιδηροδρομική, ακτοπλοϊκή, τηλεγραφική κ.λπ).