Ευθύγραμμο τμήμα

το τμήμα της ευθείας που ενώνει δύο (διαφορετικά) σημεία

Ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ είναι εκείνο το γεωμετρικό σχήμα που περιέχεται μεταξύ δύο σημείων Α και Β μίας ευθείας ε.

 • Η δε ευθεία ε καλείται φορέας του ευθύγραμμου τμήματος και τα σημεία Α και Β, άκρα του.

Είδη ευθυγράμμου τμήματος Επεξεργασία

 • Όταν τα άκρα ενός ευθυγράμμου τμήματος δεν ανήκουν σ΄ αυτό, τότε ονομάζεται ανοιχτό ευθύγραμμο τμήμα.
 • Όταν αντίθετα, τα άκρα ανήκουν σ΄ αυτό ονομάζεται κλειστό ευθύγραμμο τμήμα.
 • Τέλος όταν τα άκρα Α και Β συμπίπτουν, (Α=Β), τότε ονομάζεται μηδενικό ευθύγραμμο τμήμα.

Άλλα στοιχεία Επεξεργασία

 • Μήκος ευθυγράμμου σχήματος, ονομάζεται η μεταξύ απόσταση των δύο άκρων.
 • Μέσο ευθυγράμμου τμήματος, ονομάζεται το σημείο του εκείνο, (Μ), που ισαπέχει από τα άκρα του, έτσι ώστε ΜΑ=ΜΒ.

Αξίωμα: Κάθε ευθύγραμμο τμήμα έχει ένα μόνο μέσο

Σύγκριση ευθύγραμμων τμημάτων Επεξεργασία

Ας είναι ΑΒ και ΓΔ ευθύγραμμα τμήματα με φορείς ε και δ αντίστοιχα. Ταυτίζουμε τις ε και δ έτσι ώστε το Α να συμπίπτει με το Γ.

 • Αν το Δ συμπίπτει με το Β λέμε ότι το ΑΒ είναι ίσο με το ΓΔ και συμβολίζουμε ΑΒ = ΓΔ.
 • Αν το Δ βρίσκεται στο εσωτερικό του τμήματος ΑΒ τότε λέμε ότι το ΑΒ είναι μεγαλύτερο από το ΓΔ και συμβολίζουμε ΑΒ > ΓΔ.
 • Τέλος, αν το Δ βρίσκεται στην ημιευθεία ΑΒ, αλλά όχι ανάμεσα στα Α και Β, τότε λέμε ότι το ΑΒ είναι μικρότερο από το ΓΔ και συμβολίζουμε ΑΒ < ΓΔ.
 • Δύο ευθύγραμμα τμήματα λέγονται διαδοχικά όταν έχουν ένα κοινό άκρο αλλά κανένα κοινό εσωτερικό σημείο.

Ιδιότητες ισότητας Επεξεργασία

Στην ισότητα των ευθυγράμμων τμημάτων ισχύουν οι εξής ιδιότητες:

Ανακλαστική όπου ΑΒ=ΑΒ
Συμμετρική: αν ΑΒ=ΓΔ τότε ισχύει και ΓΔ=ΑΒ
Μεταβατική: αν ΑΒ=ΓΔ και ΓΔ=ΔΕ τότε ισχύει και ΑΒ=ΔΕ
 • Κάθε σχέση για την οποία ισχύουν οι τρεις αυτές ιδιότητες λέγεται σχέση ισοδυναμίας

Επίσης η σχέση ΑΒ > ΓΔ ή ΑΒ < ΓΔ λέγεται σχέση ανισότητας. Στη σχέση αυτή ισχύει και η εξής ιδιότητα: (Μεταβατική) αν ΑΒ>ΓΔ και ΓΔ>ΔΕ τότε και ΑΒ>ΔΕ. Σημειώνεται πως η σχέση της ανισότητας δεν είναι συμμετρική, δηλαδή δεν ισχύει ΑΒ>ΓΔ και ΑΒ<ΓΔ.
Κάθε σχέση που είναι μεταβατική, αλλά όχι συμμετρική αλλά ούτε και ανακλαστική λέγεται σχέση γνήσιας διάταξης. Συνεπώς η σχέση της ανισότητας είναι σχέση γνήσιας διάταξης.

Πράξεις επί ευθυγράμμων τμημάτων Επεξεργασία

Πρόσθεση Επεξεργασία

 • Έστω ΑΒ, ΓΔ ευθύγραμμα τμήματα. Σε ευθεία ε παίρνουμε τα διαδοχικά τμήματα ΚΛ, ΛΜ τέτοια ώστε ΚΛ = ΑΒ και ΛΜ = ΓΔ. Τότε άθροισμα των ΑΒ και ΓΔ θα καλούμε το ευθύγραμμο τμήμα ΚΜ και θα γράφουμε ΚΜ = ΑΒ + ΓΔ.

Για να βρεθεί το άθροισμα περισσοτέρων ευθυγράμμων τμημάτων, μετά το άθροισμα των δύο πρώτων προστίθεται το τρίτο και συνεχίζεται η πρόσθεση όλων των τμημάτων. Στη πρόσθεση αυτή ισχύουν οι εξής ιδιότητες:

Αντιμεταθετική: δηλαδή α+β=β+α και
Προσεταιριστική: δηλαδή (α+β)+γ=α+(β+γ)
Επίσης υπάρχει και το ουδέτερο στοιχείο που είναι το μηδενικό ευθύγραμμο τμήμα όπου α+0=0+α = α.
Γενικά η πρόσθεση ευθυγράμμων τμημάτων είναι πράξη μονότροπη και εσωτερική του συνόλου των τμημάτων και αποτελεί ένα συνολικό ευθύγραμμο τμήμα.

Η πρόσθεση ευθυγράμμων τμημάτων ως προς την σχέση της ανισότητας παρουσιάζει τις δύο ακόλουθες ιδιότητες:

Αν για παράδειγμα ΑΒ > ΒΓ και ΓΔ > ΔΕ τότε ΑΒ+ΓΔ > ΒΓ+ΔΕ (πρόσθεση κατά μέλη ομοιόστροφων ανισοτήτων).
Αν επίσης ΑΒ > ΒΓ τότε συνεπάγεται ότι ΑΒ+ΓΔ > ΒΓ+ΓΔ (πρόσθεση ίδιου τμήματος στα μέλη μιας ανισότητας).

Αφαίρεση Επεξεργασία

 • Έστω ΑΒ > ΓΔ ευθύγραμμα τμήματα. Σε ευθεία ε παίρνουμε τα ΚΛ = ΑΒ και ΚΜ = ΓΔ με το σημείο Μ να κείται στο εσωτερικό του ΚΛ. Τότε διαφορά του ΓΔ από το ΑΒ θα λέμε το ευθύγραμμο τμήμα ΜΛ και θα γράφουμε ΜΛ = ΑΒ - ΓΔ.

Πολλαπλασιασμός Επεξεργασία

Γινόμενο ενός ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ επί ένα φυσικό αριθμό, έστω 3, λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα ΑΓ που γίνεται από το ΑΒ αν ληφθεί τρεις φορές. Δηλαδή ΑΓ = 3ΑΒ

 • Έστω ΑΒ ευθύγραμμο τμήμα και ν ένας φυσικός αριθμός. Αν ΚΛ είναι ευθύγραμμο τμήμα για το οποίο  , τότε λέμε ότι το ΚΛ είναι το ν-πλάσιο γινόμενο του ΑΒ και γράφουμε  , καθώς και ότι το ΑΒ είναι το υπο-ν-πλάσιο γινόμενο του ΚΛ, και γράφουμε  . Τέλος αν για μ φυσικό αριθμό είναι   τότε μπορούμε να γράψουμε   και το τμήμα ΓΔ ονομάζεται γινόμενο του ρητού αριθμού μ/ν με το ευθύγραμμο τμήμα ΚΛ.

Με τη μέτρηση ενός ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ εννοούμε τη σύγκρισή του με ένα άλλο αυθαίρετα μοναδιαίο ευθύγραμμο τμήμα ΚΛ. Αν ισχύει  , τότε λέμε ότι το μήκος του ΑΒ ως προς το ΚΛ είναι μ/ν, ή ότι η απόσταση του Α από το Β είναι μ/ν.

Διαίρεση Επεξεργασία

Πηλίκο ενός ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ δι΄ ενός φυσικού αριθμού, έστω 3, ονομάζεται το ευθύγραμμο τμήμα ΑΓ που είναι ίσο με το ένα από τα τρία ίσα μέρη στα οποία χωρίζεται το ΑΒ, όπου και θα ισχύει η σχέση ΑΓ = ΑΒ/3

Δείτε ακόμη Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία