Περιοχή Πληροφοριών Πτήσεων

Η Περιοχή Πληροφοριών Πτήσεων (ΠΠΠ, Αγγλικά: Flight Information Region - FIR) είναι αεροπορικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει έναν εναέριο χώρο συγκεκριμένης έκτασης όπου παρέχεται κάποια Υπηρεσία Πληροφοριών Πτήσεων και κάποια υπηρεσία προειδοποιήσεως. Είναι ο μεγαλύτερος τακτικός διαχωρισμός του εναέριου χώρου σε χρήση παγκοσμίως σήμερα.

Κάθε τμήμα της ατμόσφαιρας ανήκει σε κάποια συγκεκριμένη ΠΠΠ. Ο εναέριος χώρος των μικρότερων κρατών αποτελεί μία ΠΠΠ, ενώ ο εναέριος χώρος των μεγαλύτερων χωρών είναι διαιρεμένος σε περιφερειακά ΠΠΠ. Κάποια εξ αυτών μπορεί να περιλαμβάνουν τον εθνικό εναέριο χώρο περισσοτέρων κρατών. Ο διεθνής ωκεάνιος εναέριος χώρος χωρίζεται σε Περιοχές Ωκεάνιων Πληροφοριών (Oceanic Information Regions) και υπάγεται στον έλεγχο μίας αρχής που συνορεύει με την περιοχή. Ο διαχωρισμός μεταξύ των αρχών γίνεται μέσω διεθνών συμφωνιών δια του ICAO.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη έκταση για κάθε ΠΠΠ, τούτο επαφίεται στη διοικητική διευκόλυνση της εκάστοτε χώρας. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υφίσταται οριζόντιος διαχωρισμός του FIR, περίπτωση στην οποία το κατώτερο τμήμα ονομάζεται έτσι (ΠΠΠ) ενώ ο υψηλότερος εναέριος χώρος, στο ανώτερο τμήμα ονομάζεται Άνω Περιοχή Πληροφοριών (Upper Information Region ή UIR).

Οι υπηρεσίες πληροφοριών και προειδοποίησης είναι τα βασικά επίπεδα της υπηρεσίας εναέριας κυκλοφορίας, παρέχοντας πληροφορίες απαραίτητες για την ασφαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή πτήσεων και ειδοποίησης των αρμόδιων αρχών εάν ένα αεροσκάφος βρεθεί σε κατάσταση κινδύνου. Αυτές οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε όλα τα αεροσκάφη που πετούν εντός μιας ΠΠΠ. Υψηλότερα επίπεδα υπηρεσιών Καθοδήγησης και Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας μπορεί να είναι διαθέσιμα σε κάποια τμήματα του εναέριου χώρου, σύμφωνα με την κατάταξη του συγκεκριμένου τμήματος του εναέριου χώρου από τον ICAO, σε συνδυασμό με τους εθνικούς κανονισμούς, και την ύπαρξη κατάλληλα εξοπλισμένης αρχής παροχής αυτών των υπηρεσιών.