Ως Πλάτος κύματος χαρακτηρίζεται η καθ΄ ύψος μέγιστη μετατόπιση ενός σημείου, από το σημείο ισορροπίας του κατά τη διέλευση ενός κύματος. Για παράδειγμα οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν υψηλό κυματισμό είτε στις θάλασσες είτε στις λίμνες. Πλάτος του θαλάσσιου κύματος ονομάζεται το ύψος του όρους ή της κορυφής ή και το βάθος της κοιλίας του (κύματος), μετρούμενα πάντα από την κανονική στάθμη ή μέση κανονική στάθμη.

Γραφική παράσταση κύματος όπου σημειώνεται το πλάτος του (Ao)

Συνεπώς όσο μεγαλύτερο πλάτος παρουσιάζει ένα κύμα τόσο μεγαλύτερη ενέργεια μεταφέρει. Τα ηχητικά κύματα μεγάλου πλάτους ακούγονται πιo δυνατά από εκείνα με μικρό πλάτος. Αν θεωρηθεί πως ο όρος μετατόπιση σημαίνει απομάκρυνση ενός σημείου του χώρου από την θέση του, ή από την θέση ισορροπίας του, τότε το πλάτος κύματος αποτελεί τη μέγιστη τιμή της μετατόπισης.

Σχετικές έννοιες Επεξεργασία

Παρόμοιες έννοιες με το πλάτος κύματος είναι και το πλάτος ταλάντωσης ή το πλάτος ηλεκτρικού σήματος. Τα μεγέθη αυτά έχουν παρόμοιες γραφικές παραστάσεις με τα κύματα στις οποίες το πλάτος σημειώνεται με τον ίδιο τρόπο.

Πλάτος ταλάντωσης Επεξεργασία

Πλάτος ταλάντωσης ονομάζεται η μέγιστη απομάκρυνση του σώματος που ταλαντώνεται από το σημείο ισορροπίας του. Εξ αυτού καθίσταται αντιληπτό ότι το πλάτος ταλάντωσης αποτελεί το ήμισυ του μήκους μιας πλήρους διαδρομής μιας ταλάντωσης. Στην περίπτωση ενός ελατηρίου σταθεράς D το οποίο εκτρέπεται από την θέση ισορροπίας του με την επίδραση δύναμης F η μέγιστη απομάκρυνση του θα ισούται με A= F/D. Η απομάκρυνση αυτή αντιστοιχεί στο πλάτος ταλάντωσης του ελατηρίου. Στις περιπτώσεις φθίνουσας ταλάντωσης το πλάτος της ταλάντωσης συνεχώς ελαττώνεται με την πάροδο του χρόνου. Στη περίπτωση αυτή λόγω απώλειας ενέργειας το πλάτος κύματος χαρακτηρίζεται αποσβεννύμενο πλάτος.

Πλάτος ηλεκτρικού σήματος Επεξεργασία

 
Διάγραμμα όπου σημειώνονται οι διάφορες εκφράσεις του πλάτους
1. Πλάτος κορυφής
2. Πλάτος από κορυφή σε κορυφή
3. Ενεργός τιμή του σήματος
4. Η περίοδος του σήματος

Το πλάτος ηλεκτρικού σήματος μπορεί να αναφέρεται σε πλάτος τάσης ή πλάτος έντασης. Συνήθως χρησιμοποιείται η έννοια του πλάτους τάσης που και εκφράζει την μέγιστη τιμή που λαμβάνει αυτό το μέγεθος. Στην περίπτωση περιοδικών σημάτων υπάρχουν δύο τρόποι για να εκφραστεί το πλάτος τάσης. Ο πρώτος είναι η τάση κορυφής και αντιστοιχεί στην μέγιστη θετική τιμή του σήματος. Συμβολίζεται με Vo. Ο δεύτερος τρόπος είναι η τάση από κορυφή σε κορυφή (V peak to peak, Vp-p). Αντιστοιχεί στην διαφορά της μέγιστης θετικής τιμής από την ελάχιστη αρνητική και συμβολίζεται με Vp-p[1][2]. Με το πλάτος της τάσης ενός σήματος είναι συνδεδεμένη η ενεργός τιμή του (Vrms). Η ενεργός τιμή σχετίζεται με την ηλεκτρική ενέργεια που μπορεί να αποδώσει το σήμα. Στην περίπτωση των ημιτονικών σημάτων ισούται με:

 

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσομένου ρεύματος, Α τάξη ΤΕΕ, ΟΕΔΒ
  2. Η ενεργός τιμή (rms) Αρχειοθετήθηκε 2013-09-11 στο Wayback Machine. (Αγγλικά)

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία