Προμαντεία ονομαζόταν η προτεραιότητα που έπαιρναν κάποιες πόλεις ή προσωπικότητες για να πάρουν χρησμό στο Μαντείο των Δελφών.

Περιγραφή Επεξεργασία

Κατά την κλασική περίοδο, το ιερατείο των Δελφών θεσμοθέτησε ένα σύνολο τιμών που αποδίδονταν σε όσους εμφανίζονταν ως ευεργέτες, είτε αυτοί ήταν πόλεις ή ιδιώτες. Ο θεσμός της προμαντείας ήταν ένα από τα προνόμια που δίνονταν αρχικά σε πόλεις, οι οποίες είχαν παράσχει βοήθεια, συνήθως οικονομικής φύσεως, στο ιερό. Η προμαντεία ήταν στην ουσία δικαίωμα προτεραιότητας στην απόδοση χρησμών. Με δεδομένο το γεγονός ότι η χρησμοδοσία γινόταν σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, το δικαίωμα αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Από τις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. το δικαίωμα αυτό άρχισε να εκχωρείται και σε ιδιώτες. Επίσης συνδυαζόταν και με άλλα προνόμια όπως η προξενία και η προθυσία.

Βιβλιογραφία Επεξεργασία

  • Frateantonio, C. "Promanteia", Brill's New Pauly
  • Benseler, G.Ed. (Begr.), Kaegi, A. (Bearb.): Promanteia. In: Diess.: Griechisch-deutsches Schulwörterbuch. Saurt, München 2004,(Nachdr. d. 15. Aufl., Leipzig 1931).
  • Sourvinou-Inwood, Ch.,"What is polis religion?" στο Oswyn Murray, Simon R. F. Price (επιμ.),The greek city. From Homer to Alexander. Clarendon, Oxford 1990:298.
  • Sokolowski, F., "On Promanteia and Prothysia in Greek Cults", The Harvard Theological Review, 47.3, 1954, 165-171