Πρότυπο:Location map Περιφέρεια Αρχάγγελσκ

Χάρτης επισήμανσης: Περιφέρεια Αρχάγγελσκ
όνομα Περιφέρεια Αρχάγγελσκ
x 52.565 + 466.74 * (1.58994228804871 - ({{{2}}}*pi/180)) * sin(0.921243387637383 * ({{{3}}} - 50) * pi/180)
y 79.842 - 267.15 * (0.4554782742524 - (1.58994228804871 - ({{{2}}}*pi/180)) * cos(0.921243387637383 * ({{{3}}} - 50) * pi/180))
εικόνα Outline-Archangelskaya.png
Location map Περιφέρεια Αρχάγγελσκ
εικόνα1 Relief-Archangelskaya.png
Location map Περιφέρεια Αρχάγγελσκ
Documentation icon Τεκμηρίωση προτύπου[δημιουργία]